Hüseynzadə Gülər Aydın qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

26.01.1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

03.00.09

Entomologiya

Azərbaycanın Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) fəsiləsi arıkimiləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

12

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 1

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

    -

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) fəsiləsi arıkimilərinin  növ tərkibi (3 yarımfəsilə, 14 cinsə aid 129 növ), trofik əlaqələri, uçuş fenologiyası, Azərbaycanın təbii vilayətləri, landıaftlar, biotoplar üzrə paylanması, zoocoğrafi xarakteristikasını tədqiq etmişdir. 60 növ Azərbaycan faunası üçün, 25 növ Zaqafqaziya faunası üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir. Halikt arılarından  mədəni və yabanı bitkilərin əsas tozlandırıcıları aşkar edilmiş və onların təsərrüfat əhəmiyyəti öyrənilmişdir. Müxtəlif  aqrosenozlarda və təbii senozlarda çoxsaylı və kütləvi təsadüf edilıən halikt arılarının tozlanmada  rolu müəyyən edilmişdir ki,  bu məlumatlar  arıkimilərdən daha effektiv istifadə edilməsi və kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli bitkilərin məhsuldarlığının artırılması kimi praktiki məsələlərin həllində  tətbiq edilə bilər.

Azərbaycanda toxumluq yonca bitkisinin tozlandırıcı arıları öyrənilmiş və onların əkin sahələrinə cəlb olunması üşün əməli  təkliflər verilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycanda zolaqlı arıların süni çoxaldılması  texnologiyasının işlənib hazırlanması və istixanalarda tətbiqi  problemi üzərində çalıışır.

2 elmi qrantın - “Hirkan Dövlət Qoruğunun nadir və nəsli kəsilməkdə olan buğumayaqlıları və bitkiləri”(2006-2007-ci illər) və “Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında radionuklidlərin torpağa, bitkilərə və onurğasızlara təsiri” (2009-2012) layihələrinin əsas iştirakçılarından biridir. Layihələrin nəticələri əsasında buklet və kitab çap etdirilmişdir. Sonuncu layihnin nəticələri əsasında “Torpağın radionuklidlərdən təmizlənməsi üsuli” üzrə patent  alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Пчелиные рода Lasioglossum Азербайджана  Мат.наун.конф.»Изучение и охрана животного мира», изд.Элм,Баку,1997,стр.177-180

2.Пчелиные рода Nomia в коллекции  института Зоологии Азербайджана . в соавт. Алиев Х.А.

3.Аскерзаде Х.З. Известия АН Азерб.серия биол.наук,2000,№ 1,3, стр.57-61

4.Azərbaycanın Halictidae  fəsiləsi arılarının trofik əlaqələri. Azərb.EAZoologiya inst.əsərləri,cild 28,Bakı,2006,səh.316-321

5.Arthropoda  of the Hirkan Coridor and Hirkan National Park Red List update. Journal “Status and Protection at Globaly thretened species in the Caucasicus”, Tbilisi, 2009,p.179-182.

6.Azərbaycanın halikt arılarının mövsümi aktivliyi və təsərrüfat əhəmiyyəti. M.Ə.Musayevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konf.mat.,Bakı, 2001,Elm,səh.153-155

7.Arıkimilərin əhəmiyyəti. “Ekoligiya,fəlsəfə,mədəniyyət”jurn., №1,Bakı,2003,səh.

8.Abşeron-Qobustantəbii rayonunda antropogen amillərin təsiri altında entomofaunanın formalaşması. Həmmüəlliflər Atakişiyeva A.M.,Məmmədova T.H. Azərb.zooloqlar cəmiyy.1-ci qurultayının mat.,Bakı,2003,səh.139-143

9.К познанию фауны пчелиных Апшеронского полуострова. В соавт. АлиевХ.А.,Алиев А.В. Кавказский энтомологический бюллетень,том 1,вып.2,Ростов-на Дону,2005,стр.153-157

10.Пчелиные Пиркулинского заплведника. В соавт. АлиевХ.А.,Гамарли В.П. Известия АНАзерб.серия биолог.наук.3-4,Баку,2005,стр.139-143

11.Жалящие перепончатокрылые (Hymenoptera,Apoidea) Исмаиллинского заповедника. В соавт. АлиевХ.А.,Гамарли В.П.Труды Инст.ЗоологииНАНА,том28,Баку2006,стр.77-87

12. Влияние радиации на почву, растения, беспозвоночных на нефтезагрязненных почвах Абшерона . В соавт. Расулова З.К.,Джафаров Э.С. и др., R&R  Независимая  Медиа  Компания, Баку 2012, 70 стр.

13.  Mammals and arthropod fauna of the Samur Yalama National Park and Khachmaz coastal state sanctuary. in co-authorship  S.M.Guliyev  Scholars Research Library, Annals of Biological Research, 2015,6(3):41-47

14. К познанию пчел рода Andrena Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) Азербайджана/  в соавт. Х.А.Алиев, М.Ю.Прощалыкин, М.М.Магеррамов //Кавказский энтомологический бюллетень, 2017, 13(1) , стр. 99-109

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

”Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti”nin üzvü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

-

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan  “Qızıl Pətək”  QHT-nın idarə heyətinin üzvü və təşkilatın katibidir. Bu təşkilatın xətti ilə Azərbaycanda arıçılığın inkişaf etdirilməsi,  arıçılara yardım ,  qaçqın ailələri üçün arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması məqsədilə  həyata keçirilən layihələrdə , Azərbaycan arıçılıq məhsulları yarmarkalarının təşkil edilməsində  iştirak etmişdir.

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

-

Mobil tel.

+994 55 700 86 77

Ev tel.

+994 12 4924618

Faks

-

Elektron poçtu

 Guler2000@yahoo.com