Həmkarlar Təşkilatı

Sədr

 Aslanova Gülnarə 

Sədr müavini

 b.ü.f.d. İsgəndərova Nailə 

Katib

Şahverdiyeva Zinyət

Büro üzvləri

Манафов Асиф

Искендеров Таваккул

Алиева Мансура

Хураман Новрузл

Вафа Халилова

Исмаилзаде Интизар