Aslanova Elnurə Kamil qızı

Anadan olduğu yer

 Quba rayonu

 

Təvəllüdü

 03.03.1963

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 B.ü.f.d.

Elmi rütbəsi

 -

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

 2429.01 – “Parazitologiya”

Lənkəran  bölgəsində siçanlar və siçancıqkimilərin (Rodentia: Muridae, Cricetidae) helmintlərinin növ müxtəlifliyi, onların yayılmasının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləriii

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 24 məqalə

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 6 məqalə

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 4 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 -

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 -

Əsas elmi nailiyyətləri

Elmi əsərlərinin adları

1. Atakişiyeva Y.Y., Aslanova E.K. Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarında taxıl bitkilərinə zərər verən nematodlar. Azərb.Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, №1, Bakı,2006

2. Atakişiyeva Y.Y., İsmayılova G.Ə., Aslanova E.K. Abşeronda taxıl bitkilərinin parazit nematodları və onların say dinamikasına bəzi amillərin təsiri. AMEA Zoologiya ins.-nun əsərləri. XXVIII cild, Bakı, 2006

3. .Atakişiyeva Y.Y., Aslanova E.K. Şirvan zonasında dənli bitkilərin nematodlarının ekoloji xüsusiyyətləri.

Azərb.Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. I cild, Bakı, 2008

4. Aslanova E.K., Atakişiyeva Y.Y. Abşeronda neftlə çirklənmiş torpaqlarda tərəvəz-bostan bitkilərinin nematod faunası.

Azərb.Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. I cild, Bakı, 2008

5. Atakişiyeva Y.Y., Aslanova E.K. Şirvan zonasının müxtəlif torpaq və iqlim şəraitində taxıl bitkilərinin nematod faunası.

BDU-nin 90 illiyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Resp.Elmi konf.-nın mat.-rı (22-23 may), 2009

6. Atakişiyeva Y.Y., Aslanova E.K. Şirvan zonasında dənli bitkilərdə aşkar edilən nematodların ekoloji qruplarının müxtəlif ərazilər üzrə yayılması.

Azərb Zooloqlar Cəm.-nin əsərləri. II cild, Bakı, 2010, s.95-98

7. Atakişiyeva Y.Y., Aslanova E.K. Şirvan coğrafi zonasında yabanı dənli bitkilərin nematod faunası.

AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. XXIX cild, Bakı,2011, s.26-31

8. Fətəliyev Q.H., Aslanova E.K. Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsində ərəbdovşankimilərin (Dipodidae) helmint faunası

AMEA Zoologiya İns.-nun əsərləri. Cild 30, №1, Bakı2012, s.9-14

9. Fətəliyev Q.H., Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətində ev siçanının helmintlərinin növ müxtəlifliyi və onların yayılmasının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri.

AMEA Zoologiya İns.-nun əsərləri. Cild 32, Bakı, 2014, s.44-48

10. Fətəliyev Q.H., Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətində ev siçanının helmintlərinin növ müxtəlifliyi və onların yayılmasının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri // -Bakı: AMEA Zoologiya İns.-nun əsərləri, -2014. Cild 32, №1, - s.44-48.

11. Fətəliyev Q.H., Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətinin düzənlik qurşağında yayılan gəmiricilərin (Rodentia) helmint faunası // -Bakı: AMEA-nın Xəbərləri, - 2015. №1(59), - s.8-14

12. Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətinin düzənlik qurşağında meşə siçanının helmint faunasının landşaftlar üzrə yayılması // -Bakı: AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, - 2016. Cild 34, №1, - s. 12-19.

13. Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətinin düzənlik qurşağında gəmiricilərin helmint faunası və onun bioekoloji xüsusiyyətləri // -Bakı: AMEA-nın Xəbərləri, biologiya və tibb elmləri seriyası, - 2016. Cild 71, №1, - s.81-88.

14. Фаталиев Г.Г., Асланова Э.К. Трематодофауна водяной полевки (Arvicola terrestris L.) на равнинном поясе Ленкоранской природной области Азербайджана // -Москва: Российский Паразитологический журнал, - 2017. Том 42, выпуск 4, - с.316-319.

15. Aslanova E.K.  Lənkəran təbii vilayətində boz siçovulun (Rattus norvegicus) helmint faunasının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri // AMEA və Rusiya Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akad.N.M.Şirinovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Baytarlıq elminin inkişafı istiqamətlərində innovasiyaların tətbiqi” mövzusunda beyn.elmi-prak.konf.mat-rı, - Bakı: Müəllim, -25 – 26 oktyabr, -2019, s .196-200.

16. Асланова Э.К. Грызуны как промежуточные хозяева в распространении цестод в Ленкоранской природной области Азербайджана // XXI Межд.науч.конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» посвя.25-летию Ингушского Гос.Ун.-та и 80-летию акад.Российской Экологической Академии, проф. Т.Ю.Точиева, - Магас: 15-18 ноября, - 2019, -с. 274-275.

17. Асланова Э.К. Роль грызунов в эпидемиологии и эпизоотологии гельминтозов Ленкоранской природной области Азербайджана // Межд.конф. «Экосистемные услуги и менеджмент природных ресурсов», - Тюмень: 28-29 ноября, - 2019, - с. 170-172.

18. Фаталиев Г.Г., Асланова Э.К. Ландшафтно-экологические особенности гельминтов грызунов горных и предгорных территорий Ленкоранской природной области Азербайджана // - Белорусь: Журнал Белорусского Гос. Ун.-та, Биология, - 2019. №2, - с. 89-94.

19. Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətində gəmiricilərin helmintlərinin müqayisəli təhlili // -Bakı: Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, - 2020. Cild 68, №1, - s.92-101.

20. Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətində gəmiricilərin helmintlərinin landşaft-ekoloji zonalar üzrə qruplaşması zonalar üzrə qruplaşması // AMEA Zoologiya ins.-nun 85 illiyinə və akad. M.Ə.Musayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər, nailiyyətlər və innovasiyalar” mövzusunda elmi-praktik onlayn konfrans, - Bakı: Tərəqqi, - 2021, s. 14-17.

21. Aslanova E.K. Lənkəran təbii vilayətində Siçancıqların (Rodentia: Cricetidae) helmintfaunasının ekoloji təhlili // -Bakı: Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, - 2021. №59, - s.174-183.

22. Aslanova E.K., Fataliyev G.H.Epidemiological and epizoological characteristics of rodent (Mammalia: Rodentia) helminthes in Lankaran natural region of Azerbaijan Republic // - Saint-Peterburg: Amurian Zoological Journal. – 2022. Vol. XIV. №2, - pp. 168-174.

23. Фаталиев Г.Г., Гасанли Н.А., Асланова Э К. Ландшафтно-экологические особенности распространения главных возбудителей гельминтозов овец в северо-восточных предгорьях Малого Кавказа // - Тюмень: Бюллетень науки и практики. – 2023. Том 9, №3, - с. 130-137.

24. Fətəliyev Q.H., Aslanova E.K., Namazova A.A. Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərində qaramalın helmintfaunası // - Bakı: Azərb. Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası. – 2023. Cild 71, №3, - s. 94-101.   

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

ARETN Zoologiya İnstitutu, Bakı, A.Abbaszadə, 1128-ci keçid, 504-cü məhəllə

Vəzifəsi

B.e.i.

Xidməti tel.

 -

Mobil tel.

 050 3258373

Ev tel.

 012 561-03-44

Faks

 -

Elektron poçtu

 Elnureaslanova 757@gmail.com