Nuruyeva Tamara Vaqif qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Sabirabad rayonu

 foto

Təvəllüdü

17.08.1981

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakalavr - Bakı Dövlət Universiteti

Magistr – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Elmi rütbəsi

 

 

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2401.01

Zoologiya

Azərbaycanın Qobustan ərazisinin hörümçəkləri (Arachnida: Araneae): fauna, bioekologiya

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

19

 

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

12

 

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Tədqiqatları nəticəsində Qobustan ərazisində 34 fəsilə 165 cinsə aid 282 növ hörümçək qeydə alınmışdır. Aşkar olunmuş növlərdən ikisi Pterotricha pseudoparasyriaca Nuruyeva, Guseinov, 2016 və Harpactea gobustanica Nuruyeva & Huseynov, 2021 elm üçün yenidir. On beş növ və bir cins Qafqaz,  dörd növ və bir cins Azərbaycan, 217 növ isə Qobustan faunası üçün ilk dəfə qeyd olunub. İlk dəfə Evippa caucasica Marusik, Guseinov & Koponen, 2003 növünün dişi fərdi tapılıb və təsvir edilib.

 

Elmi əsərlərinin adları

1.  Алиева, Т.В. К изучению фауны пауков (Arachnida: Aranei) Гобустанского заповедника Азербайджана // – Кавказский энтомологический бюллетень, – Ростов-на-Дону, 2010, т.6, вып.2, с. 133-141.

2.  Нуруева, Т.В., Гусейнов, Э.Ф. К изучению фауны прибрежной зоны Каспийского моря в пределах Гобустана // – Zoologiya institutunun əsərləri, – Baki: Elm, 2011, c.29, s.448-455.

3.  Nuruyeva, T.V., Huseynov, E.F. A new species of ground spiders of the genus Pterotricha Kulczynski, 1903 (Aranei: Gnaphosidae) from Azerbaijan // – Arthropoda Selecta, – Moscow, – 2016, v.25, No2, p.213-216.

4.  Нуруева, Т.В., Гусейнов, Э.Ф. К изучению фауны пауков семейства Theridiidae (Arachnida: Araneae) Гобустана (Азербайджан) // – Cборник «Университетская экология», ДГУ,  – Махачкала, – 2016, с.20-26.

5.  Huseynov, E.F., Nuruyeva, T.V. Sidydrassus (Esyunin et Tuneva, 2002), a new genus of ground spiders (Araneae: Gnaphosidae) for the fauna of the Caucasus // – Zoology and ecology, – 2016, v.27, No1, p.44-46.

6.  Нуруева, Т.В. К изучению фауны пауков семейства Linyphiidae (Arachnida: Araneae) Гобустана (Азербайджан) // – AMEA Xəbərlər jurnalı, Biologiya və Tibb elmləri, – Bakı: Elm, – 2016, c. 71, №2, s.76-80.

7.  Нуруева Т.В. Новые виды пауков (Arachnida: Araneae) для фауны Гобустана // – Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, - 2016, c. 8, №2, s.130-138.

8.  Нуруева, Т.В., Гусейнов, Э.Ф. К изучению фауны пауков семейства Gnaphosidae (Arachnida: Araneae) Гобустана (Азербайджан) // – Cборник «Биологическое разнообразие Кавказа», Грозный на базе Академии наук Чеченской Республики, ДГУ, – 2016, с.294-300.

9.  Нуруева Т.В. Фауна герпетобионтных пауков (Arachnida: Aranei) в лесополосах сухостепного низкогорья Гобустана // – Евразиатский энтомологический журнал, – 2017, т.16, №4, с.306-310.

10.            Нуруева Т.В. Экология некоторых видов пауков (Arachnıda: Aranei) Гобустана // – Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər, nailiyyətlər və innovasiyalar elmi-praktik konfrans, – Bakı, – 2021, s.175-178.

11.            Azarkina G.N., Nuruyeva T.V. First description of the female of Evippa caucasica Marusik, Guseinov et Koponen, 2003 (Aranei: Lycosidae) // – Евразиатский энтомологический журнал, – 2021, т.20, №4, с.338-342.

12.            Nuruyeva T.V., Huseynov E.F. A new species of the spider genus Harpactea Bristowe, 1939 (Araneae: Dysderidae) from Azerbaijan // Zoology in the Middle East, – 2022, с. 26-30

13.            Nuruyeva T.V., Snegovaya N.Y. Two new spiders species (Arachnida: Aranei) in the fauna of Azerbaijan // Munis Zoology and Entomology, 2023, 18: 1980-1983

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

İş yeri və ünvanı

ARETN Zoologiya insitutu, A.Abbaszadə küç., məh.504, keçid 1128

 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

 

Xidməti tel.

 

 

Mobil tel.

 

 

Ev tel.

 

 

Faks

 

 

Elektron poçtu

aliyeva_t@mail.ru