Məmmədov Əli Əsəd oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.

Təvəllüdü

 19.06.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Leninqrad Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

F.-R. Ü.F.D.

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 - ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 УДК612.349.7.08.001.57:51

 03.00.02 – Biofizika

Riyazi modelləşdirmə üsulu ilə mədəaltı vəzinin A-, B-,D- hüceyrələrinin fəaliyyətinin araşdırılması.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı-

beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

   9

 

 

 

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Mədəaltı vəzinin Langerhans adacıqlarının A-, B-, D-hüceyrələri biosistem təşkil edir.

Riyazi modelin köməyi ilə, Qlyukaqon hormonunun şəkər yükünə qarşı “Parodoksal” sayılan reaksiyası aydınlaşdırılmışdır

Elmi əsərlərinin adları

1.      1-я Республиканская конференция молодых ученых по прикладной математики и кибернетики

Тех. Докладов Баку 1982 г. 71 стр

2.      Али-заде Н.С., Атакишиева М.К., Гейдарова Н.Г., Искендер-З.А., Мамедов А.А., Мирза-заде В.А. Состояние работ по математическому моделированию системы регуляции сахара крови.

// Математическая кибернетика и прикладная математика. – Баку, 1983,  Вып.6. С. 140-148.,

(Сб. научных тр.) Институт Кибернетики АН Азерб. ССР.

 

3.      Атакишиева М.К., Мамедов А.А., Мирза-заде В.А.

Математическая модель функционирования системы А-, В-, Д-клетки Островков Лангерганса поджелудочной железы

Изв. АН Азерб. ССР, Сер.биол.наук -1984, №3 с.100-106

4.      Математическая модель функционирования островков Лангерганса

 Атакишиева М.К., Искендер-З.А., Мамедов А.А., и др

- Пущино ОНТИ, 1984. – 15 с. (Препринт АН СССР,  научный центр биологических исследований

5. Автоколебания в математической модели функционирования островков Лангерганса

 Атакишиева М.К., Искендер-З.А., Мамедов А.А., и др

- Пущино ОНТИ, 1984. – 7 с. (Препринт АН СССР,  научный центр биологических исследований

6. Мамедов А.А. Анализ физиологического влияния соматостатина на секрецию инсулина (исследование на математической модели)

Изв. АН Азерб.ССР сер. Сер.Биол. наук -1985 - №2,стр. 115-117

7. Всесоюзный семинар «Математические и вычислительные методы в биологии»

(18-21 сентября 1985 г. Пущино) Тез. Докладов

8. Автоколебания в математической модели функционирования островков Лангерганса

 Атакишиева М.К., Искендер-З.А., Мамедов А.А., и др

(Журнал «Биофизик» -Пущино ,1985 г. 7с.

9.      M.K. Atakişiyeva, N.Q. Heydərova, Ə.Ə.Məmmədov, V.A. Mirzə-zadə  Funksional sistemin bioenerjıini toplama və səfərbər etməsinin riyazi modelinin ədədi tətqiqi

Azərb. SSR EA xəbərlər.,fizika-texnika və riyaziyyat elm. Ser., 1993, Ⅶ5-6

Əsasiş yerivə ünvanı

 AMEA Zoologiya institutu,Bakı şəhəri, Abbaszadə küçəsi, məhəllə 504, keçid 1128

Vəzifəsi

Aparıcı elmi ishçi

Xidməti tel.

Mobil tel.

(+99451) 585-16-72

Ev tel.

 (+99412) 493-07-32

Elektron poçtu

pralimamedov@rambler.ru