Zemfira Yusif qızı Əbdürrəhmanova

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 

 

Təvəllüdü

18.03.1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Bakı Dövlət Universiteti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

28

4

Əsas elmi nailiyyətləri

 Azərbaycanın bəzi təbii şirin su hövzələrinin zooplanktonunun  növ tərkibini araşdırmışdır

Elmi əsərlərinin adları

1.Донная фауна макрозообентоса Дивичинского лимана     ( Изв.АН Азерб.ССР, серия биол.наук, 1982,№3, стр.69-73)

2.Сезонные изменения количественного состава макрозообентоса Дивичинского лимана (Изв.АН Азерб.ССР, серия биол.наук, 1984, №1, стр.76-80)

3.Донная фауна оз.Дивичинский лиман Гидробиологический журнал,1987, т.23, №3, стр.31-34

4.Жцьлшк ыг фтифкэтэт чшкщтщьшв ыъкацдцкш (Жцьлшк ыг фтифкэтэт ишщдщпшнфыэ" лшефиэ, Ифлэ, 1997, ы.86-92)

5.Kür silsilə su anbarlarının zooplanktonu.( Kür silsilə su anbarlarının biologiyası. Bakı, “Səda” nəşr., 2010, s. 54 – 64)

6.Orta Kürün, Tovuzçay və Zəyəmçay çaylarının yataqlarında formalaşan su tutarlarının zooplanktonunun öyrənilməsinə dair (AMEA Zoologiya institutunun əsərləri,33 cild №2, 2015, s.17-33).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında

Azərbaycan Hidrobioloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Kişik elmi işçi

Mobil tel.

(+994 51) 753 87 91

Ev tel.

 (+994 12) 538 44 27

Elektron poçtu

a.zemfira@zoology.science.az

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504