ELANLAR
229 Arxiv

2024.02.20 09:26

ARETN Zoologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiəsi keçiriləcək

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun dissertantı Nəsibova Günel Rübail qızının 2429.01- “Parazitologiya” ixtisası üzrə “QAZAX TOVUZ İQTİSADİ RAYONUNDA HİND TOYUQLARININ (MELEAGRİS GALLOPAVO) QARIŞIQ İNVAZİYALARI VƏ TÖRƏDİCİLƏRİNİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi 23 fevral 2024-cü il tarixində saat 14:00-da ARETN Zoologiya İnstitutunun nəzdində FD 1.09 Dissertasiya Şurasında keçiriləcək. 

Elmi rəhbər: 

Bayt.e.ü.f.d Səhman Yusif oğlu Bayramov

Dissertasiya işinin rəsmi opponentləri 

  1. ARETN Genetik ehtiyatlar İnstitutunun Kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik ehtiyatları şöbəsinin müdiri, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.e.d., AMEA-nın m/ü S.H.Məhərrəmov
  2. ARETN Zoologiya İnstitutunun Parazitologiya laboratoriyasının a.e.işçisi, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. R.Ş.İbrahimova
  3. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti, 2429.01 – “Parazitologiya” ixtisası üzrə b.ü.f.d. Z.T.Ağayeva