Конюль Аслан кызы Тапдыгова

 

Место рождения

Республика Азербайджан, город Баку  

Дата рождения

11.02.1981

Образование

Бакинский Государственный Университет

Ученая степень

 

Ученое звание

 

Название кандидатской (PhD) диссертации:

-шифр специальности,

-наименование специальности

-название темы

 2401.01

Зоология

 Низшие ракообразные озер Апшеронского полуострова (видовой состав, распространение и численность)

-Общее количество опубликованных научных работ

-количество научных работ, опубликованных за рубежом

-количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах:

27

 

 

 2

Названия научных работ

Abşeron yarımadası göllərində Artemia xərçənginin müasir vəziyyəti. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2-ci hissə,Bakı, “Elm”, 2013, 23-32.  (həmmüəllif Əliyev A.R.)

Xocahəsən və Əmircan göllərinin müasir ekoloji vəziyyəti və göllərdə formalaşmiş ibtidai xərçəngkimilərinin növ tərkibinin müqaisəli analizi. Gənc Alimlərin əsərləri  № 9,  Azərb. Respublikası  GİN,  Azərbaycan  Gənc Alim, Aspirant və Magistrlar Cəmiyyəti,   Bakı , 2014,  “Mütərcim” nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi., s. 138- 144.

Duzlu göldə (Abşeron yarimadasi) Artemia salina L. xərçənginin bəzi bioloji və ekoloji göstəricilərinə dair Zoologiya İnstitutunun  əsərləri, 1-ci hissə, Bakı, “Müəllim”nəşriyyatı, 2014 s. 25-37. (həmmüəllif Əliyev A.R.)

Видовой состав и коэффициент общности низших ракообразных озер Kызылноур и Лебяжье. Вестник Запорозького национального университету, Биологические науки № 1, Украина- Запарожье, 2015, ст.49-55

Сравнительный анализ количественных показателей низших ракообразных озер Aпшеронского полуострова. Journal of Advances in Biology & Earth Sciences., V.1, N.1, 2016,  ст. 156-161.

Xocahəsən gölündə ibtidai xərçəngkimilərin növ tərkibi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Akademik elım həftəliyi Beynəlxalq Multidissiplinar Forum -2015, 319-320.

Əmircan (Bülbülə) gölündə ibtidai xərçəngkimilərin növ tərkibi. Ümummili lider H. Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV konfransı , Qafqaz Universiteti, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı,  Bakı, 2016, s.291-292

 

Abşeron yarimadasinin Qirmizi gölünün hidrobioloji xarakteristikasi və göldə  ibtidai xərçəngkimilərin növ təkibi. Gəncə Avropa gənclər Paytaxti – 2016  “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” gənclərin beynəlxalq elmi forumu, s. 171-173 (həmmüəllif Əliyev A.R.)

Abşeron yarımadası göllərində ekoloji vəziyyət  və ibtidai xərçəngkimilərin  göllərin ekosistemində rolu. Şollar-Bakı su qurğular kompleksinin  100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktiki  konfrans, Bakı, 2017, 446-448. (həmmüəllif Əliyev A.R.)

Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях

Член Общества Зоологов Азербайджана

Основное место работы и адрес

Институт зоологии НАНА г. Баку, ул. А.Аббасзаде, проезд 1128, квартал 504.

Должность

Старший научный сотрудник

Служеб. тел.

(+994 12) 539 73 71

Факс

 (+994 12) 539 73 53

Э-почта

k.tapdigova@zoology.science.az  konultapdiqova@gmail.com