250

“Azərbaycanda əhli itkimilər (Canidae) və pişikkimilərin (Felidae) başlıca helmintoz törədiciləri, parazitar ocaqların GİS xəritələşdirilməsi, mübarizə tədbirlərinin hazırlanması” elmlər doktoru dissertasiya işi

244

“Azərbaycanın cənub-şərqində ağcaqanadların faunasının müasir vəziyyəti və onların abrovirusların keçirilməsində rolu” fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

386

"Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsinin oturaq quşları, onlara təsir edən amillər və mühafizə yolları" fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

903

"Lənkəran bölgəsində siçanlar və siçancıqkimilərin (Rodentia: Muridae, Cricetidae) helmintlərinin növ müxtəlifliyi, onların yayılmasının landşaft-ekoloji xüsusiyyətləri" : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

1185

"Kürətrafı göllərin iynəcə (Odonata) sürfələri (növ tərkibi, miqdarı, biologiyası, ekologiyası)" : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

1028

"Azərbaycanın Qobustan ərazisinin hörümçəkləri (Arachnida: Araneae): fauna, bioekologiya" : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

960

"Lənkəran-Astara bölgəsində subtropik bitkilərin zərərvericiləri və onların entomofaqları" : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

1019

“Böyük Qafqazın cənub yamaclarında meşə və meyvə ağaclarına zərərverən qabıqyeyən böcəklər və onların entomofaqları” : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

1116

“Dəvəçi limanının plankton və bentosunun sərbəstyaşayan infuzorlarının növ müxtəlifliyi və onların trofik zəncirlərdə rolu” : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi