Виварий

İnstitutun nəzdində fəaliyyət göstərən vivarium 1980-ci ildə yaradılmışdır. Bölmənin əsas elmi fəaliyyəti institutun elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirilməsində şöbə və laboratoriyaları eksperimentlərdə istifadə üçün laboratoriya heyvanları ilə təmin etmək, eksperiment heyvanlarının saxalanılması və onlara qulluq göstərilməsidir. Bölmədə standart şəraitdə laboratoriya heyvanlarından - siçan, siçovul, dovşan və dəniz donuzu saxlanılaraq, çoxaldılır və onlara baytarlıq qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq qulluq və nəzarət həyata keçirilir. Vivariumun bazasından onun fəaliyyət göstərdiyi illərdən indiyə qədər institutun helmintologiya, parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi əsasları, protistologiya, herpetologiya laboratoriyaları eksperimental işlərin yerinə yetirilməsində istidafə edir. Laboratoriyaların əməkdaşları tərəfindən burada in vitro, in situ və in vivo şəraitdə təcrübələr qoyulur.

Создавать условия для выполнения научно-исследовательских работ, проводимых на базе вивария, и контролировать выполнение экспериментов в соответствии с санитарными правилами;

Обеспечить выполнение работ по содержанию и воспроизводству лабораторных животных;

Создавать необходимые условия для содержания животных, гуманно обращаться с ними;

Разрабатывать новые предложения по содержанию, воспроизводству, кормлению и лечению определенных видов животных;

Организовать обмен лабораторными животными путем установления отношений с другими организациями.

лаборант
Анаханым Ибишова Ахмед кызы 
Дилара Алиева Умуд кызы