Сабина Низами кызы Биньятова
Старший Научный Сотрудник
 
 
 
 
 
 
  Место Рождения: Республика Азербайджан, город Баку
  Дата Рождения: 21.02.1983
  Образование: Бакинский Государственный Университет
  Ученая Степень: Доктор философии по биологии
  Ученое Звание: Старший научный сотрудник
  Название Кандидатской (PhD) Диссертации:  
Шифр Специальности: 2401.01
Наименование Специальности: Зоология
Название Темы: Биоэкологические особенности ужеобразных (Colubridae) юго-восточного Азербайджана
  Общее Количество Опубликованных научных Работ: 28
Количество Научных Работ, Опубликованных за Рубежом: 6
Количество Статей, Опубликованных в Журналах, Индексируемых и Реферируемых в Международных Базах: 5
   Количество Авторских Свидетельств и Патентов:  
  Подготовка Кадров:  
Количество Кандидатов Наук: 2
   Основные Научные Достижения:

Научная деятельность С.Н.Биньятовой посвящена изучению фаунистических особенностей, биологии, систематики, экологии земноводных и пресмыкающихся, а также змей (Serpentes), кроме того защиты редких видов.

   Названия Научных Работ:

► Bünyatova S.N. azərbaycanın cənub-şərq hissəsində bəzi təlxə növlərinin ekologiyası və morfometrik xüsusiyyətləri // İnnovasion Avroasiya jurnalının xəbərləri, Pavlodar, Qazaxıstan, 2011, səh. 188-193 (rus dilində)

 

► Bünyatova S.N., Əhmədov S.B., Cəfərov A.R. Talış herpetofaunasının ekoloji təhlili // Rusiya Elmlər Akademiyası, Samara elmi mərkəzinin xəbərləri, 2012, T. 14, №1, səh. 144-149 (rus dilində).

 

► Kukuşkin O., Isgəndərov T., Əhmədov S., Bünyatova S., Zinenko A. Azərbaycanın şimal-qərbində gürzələrin oxşarlığı rəyləri ilə, Cənubi Qafqazda Vipera eriwanensis (Serpentes: Viperidae) yayılmasına dair əlavələr // herpetoloji qeydlər, Cild 5, 2012

 

► Bünyatova S.N., Cəfərova S.Q. Adi suilanının (Natrix natrix Linnaeus, 1758) yayılmasına və ekologiyasına dair// Zoologiya İnstitutunun əsərləri, cild 31, N1, Bakı, 2013

 

► Cəfərova S.Q., Əhmədov S.B., Bünyatova S.N., Əsgərova S.Ə. Azərbaycanda yayılmış suda-quruda yaşayanların və sürünənlərin təyinedicisi. AzTU nəşriyyatı, 2014, 148 səh.

  Членство в Республиканских, Международных и Зарубежных Научных Организациях: • Общество Зоологов Азербайджана
• Заведующая советом Молодых Ученых и Специалистов Института Зоологии
  Педагогическая Деятельность:  
  Прочая Деятельность:  
  Награды и Премии:  
  Основное Место Работы и Адрес: Институт зоологии Национальной Академии Наук Азербайджана г. Баку, ул. А.Аббасзаде, проезд 1128, квартал 504.
  Должность: Старший научный сотрудник
  Teлефон:

Служ. тел.: (+994 12) 439 73 71

Мобил. тел.: (+994 55) 759 96 98

Дом. тел.: (+994 12) 375 81 54

Факс:  
  Э-почта:

• sabina@zoology.science.az

• s_bunyatova@mail.ru