Аладдин Гисмет оглы Эйвазов

Аладдин Гисмет оглы Эйвазов

Директор

 

 

Место рождения: Азербайджанская Республика, Билясуварский район, село Исматли
   Дата рождения: 26.03.1967
  Образование:

Азербайджанский Сельскохозяйственный Институт,

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

Ученая Степень: Доктор философии по аграрных наук, доцент
Ученое Звание:
   Общее Количество Опубликованных Научных Работ:
Количество Научных Работ, Опубликованных за Рубежом: 39
Количество Статей, Опубликованных в Журналах, Индексируемых и Реферируемых в Международных Базах: 1
Количество Авторских Свидетельств и Патентов: 1
Подготовка Кадров:  
Число Докторов Философских Наук:
Основные Научные Достижения:
Названия Научных Работ:
 1. Kartofçuluq, Bakı-2004
 2. Pestisidlərin bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin laboratoriya ekspertizası, tarla və istehsalat sınaqlarına dair təlimat, Bakı-2007
 3. Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlər, Bakı- 2008
 4. Vaxtı keçmiş, istifadəsi və tətbiqi qadağan edilmiş pestisidlərin inventarlaşdırılması, identifikasiyası,toplanması və saxlanmasına dair texniki təlimat, Bakı-2008
 5. Fitosanitar karantin nəzarətində olan materiallara və obyektlərə fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi, laboratoriya ekspertizası üçün nümunələrin götürülməsi qaydaları və onların müayinəsinə dair təlimat, Bakı-2011
 6. Karantin nəzarətində olan materialların zərərvericilərlə sirayətlənmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsinə dair təlimat, Bakı-2014
 7. Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu-50, Bakı-2015
 8. Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin xəstəlik, zərərverici və alaq otlarına qarşı istifadə olunan pestisidlər, bioloji preparatlar və aqrokimyəvi maddələr, Bakı-2015
 9. Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi, Bakı-2016
 10. Kartofun fiziologiyası, intensiv texnologiya ilə becərilməsi və proqramlaşdırılmış məhsulun alınması yolları, Bakı-2017
 11. Badımcan bitkisinin seleksiyası, fiziologiyası və toxumçuluğu, Bakı-2018
 12. Azərbaycan Respublikası üçün karantin əhəmiyyətli zərərli orqanizmlər, Atlas, Bakı-2018
Членство в Республиканских, Международных и Зарубежных Научных Организациях:
Педагогическая Деятельность:
Премии и Награды:
Основное Место Работы и Адресс: AZ1004, Институт зоологии НАНА г. Баку, ул. А.Аббасзаде, проезд 1128, квартал 504
  Должность: Директор Института Зоологии НАНА
  Телефон:

Служ. тел.:  (+994 12) 539 73 71

Факс:  (+994 12) 539 73 53 

Э-почта:

info@zoology.science.az