Nicat Həsənov

Adı, Soyadı

Nicat Həsənov

Anadan olduğu yer

Masallı r-nu, Qızılağac kənd

Təvəllüdü

 12.12.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 yoxdur

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

 03.00.08

 Zoologiya

 Abşeron-Qobustan teriofaunasının dinamikası fon  növlərinin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 24

 8

 4

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

yoxdur

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

yoxdur

Əsas elmi nailiyyətləri

Abşeron-Qobustan teriofaunası ekoloji və zoocoğrafi baxımdan kompleks şəkildə ilk dəfə tədqiq edilmişdir. Məməlilərin ən müasir areallarına əsaslanaraq zoocoğrafi rayonlar üzrə intensiv və ya qeyri-intensiv paylanmasının analizi verilmişdir. Regionun məməlilər siyahısına 3 yeni həşəratyeyən növü (Erinaceus roumanicus, Suncus etruscus və Crocidura leucodon) əlavə edilmişdir. Təbii və antropogen ekosistemlərin fərqli balansına malik olan, eyni zamanda oxşar iqlim-landşaft şəraiti ilə səciyyələnən iki qonşu ərazidə teriofaunanın tərkibi, dinamika tendensiyası, fon növlərin ekoloji xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Ağdöş kirpi (Erinaceus concolor), küli şəbpərəsi (Pipistrellus kuhlii), adi dovşan (Lepus europaeus), boz sıçancıq (Cricetulus migratorius), kiçik ərəbdovşanı (Allactaga williamsi), ictimai çöl siçanı (Microtus socialis) növlərinin nisbi sayı, populyasiya strukturu, çoxalma dinamikası kimi xüsusiyyətləri dərindən öyrənilmişdir. Qırmızıquyruq qum siçanının (Meriones libycus) Abşeron və Qobustan yerli populyasiyalarının arasında ilk dəfə olaraq morfometrik və sitogenetik əlamətlər üzrə fərqlər (həqiqi) aşkar edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.         Рахматулина И.К., Гасанов Н.А. Антропогенные изменение териофауны окрестностей Джейранбатанского водохранилища Абшеронского полуострова. В сб.: Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. Бакы, Елм: 2000, c.42-44.

2.         Həsənov N.Ə. Qırmızıquyrug qum siçanının (Meryones lybicus Lichtenschtein, 1823) çoxalmasına dair / Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı:2001, s. 82-83.

3.         Rakhmatulina I.K., Hasanov N.A. The results of bat banding in Azerbaijan /  Proceedings of the YIII EBRS, Krakov: 2001,  p. 151-158.

4.         Рахматулина И.К., Гасанов Н.А. Хироптерофауна Абшерон-Гобустана // Plecotus et all. Pars Specialis. Москва: 2002, с. 92-98.

5.         Quliyev Q.N., Qasımova N.İ., Məmmədrzayeva E.T., Həsənov N.Ə., Əsgərov E.K. Şərqı Azərbaycan və ona həmsərhəd rayonlarda ğəmiricilərin yayılması və növ tərkibi / Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mehafizəsi, 4-cü beynəlxalq konfransın materialları, 17-19 aprel, 2002. Sumqayıt: 2002, s.114.

6.         Həsənov N.А., Raxmatulina И.К. Qobustan Qoruğunun mühafizəyə ehtiyacı vardır / Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr edilmiş “Həsən Əliyev və Azərbaycanda Ətraf Mühitin davamlı inkişafının problermləri” mövzusunda elmi praktik konfransın mat-rı. Bakı: 2002, s. 316-318.

7.         Həsənov N.Ə. Qobustan ərazisində Apodemus cinsindən olan meşə siçanlarının yayılması vı sistematik statusuna dair //  ХХ əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması (akademik M.Ə. Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları). Bakı:-2002, s..318-321.

8.         Həsənov N.Ə., Rəhmətulina İ.Q. Absheron-Qobustan Teriofaunasının zoocoğrafi və müasir növ tərkibi / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti I qurultayının materialları, məqalələr toplusu. Bakı: sent. 2003,. s. 426-431.

9.         Гасанов Н.А., Рахматулина И.К. Видовой и зоогеографический состав млекопитающих Абшерон-Гобустана. Териофауна Росcии и сопредельных территорий // Матер-ы YII съезда Териолог. Общ. Москва: 2003, с 91.

10.       Həsənov N.А., Raxmatulina И.К. Abşeron-Qobustanın teriofaunasına dair // Azərbaycan Milli EA-nın Xəbərləri, Biol. elm. ser, 2004, № 1-2, s. 95-107.

11.       Həsənov N.Ə. Abşeron və Qobustan gırmızıquyruq qum siçanlarının (Meriones Lybicus Lichtenschtein, 1823) morfometrik müqayisəsi / Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2008, I cild, s. 637-643.

12.       Həsənov N.Ə. Azərbaycanın müxtəlif təbii vilayətlərində Erinaceus cinsindən olan kirpilərin kranioloji müqayisəsi  / BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada Elmi Nəaliyyətlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı: 2009, s. 353-354.

13.       Рахматулина И.К., Гасанов Н.А. Влияние интенсификации инфраструктуры на биоразнообразие млекопитающих Абшерон-Гобустанского эколого-географического региона. Труды географичес. Общества Азерб. ХIV том. Географ. проблемы обеспечения эколог. безопасности природно-хозяйственных систем. Баку : 2009, c. 452-456.

14.       Рахматулина И.К., Кулиев Г.Н., Гасанов Н.А. Таксономическая дифференциация и распространение лесных мышей рода Sylvaemus (Rodentia, Muridae) в Азербайджане на основании коллекционных материалов // В сб:. Животный мир горных территорий. РАН, КМК,  Москва: 2009, с. 441-449.

15.       Hasanov N., Abdurahmanova N. To the bat fauna of Bazdags (grey hills) within the Greater Caucasus // 15th International Bat Research Conference. Prague: 23-27 Aug, 2010, p. 164.

16.       Рахматулина И.К., Гасанов Н.А., Абдурахманова Н.Ю.   Фауна рукокрылых Боздагов Азербайджана / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, II-cild, s. 951-958.

17.       Рахматулина И.К., Гасанов Н.А., Абдурахманова Н.Ю.   Статус и ключевые местообитания приоритетных видов рукокрылых (Mammalia, Chiroptera) Азербайджана и меры по их охране // Azərbaycan Milli EA-nın Xəbərləri, Biol. Elm. ser, 2010, cild 65, № 3-4, s. 32-40.

18.       Həsənov N.Ə., Əbdurəhmanova N.Y. Azərbaycanda səhra gönlücəsinin (Eptesicus bottae Peter, 1869) sistematik statusu və ekologiyasına dair / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, II-cild, s. 850-856.

19.       Həsənov N.Ə. Azərbaycanın ərazisində Erinaceus cinsindən olan kirpilərin (Mammalia, İnsectivora) sistematik statusu / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, II-cild, s. 857-862.

21. Саварин A. A.; Гасанов Н.А. О патологиях черепа ежей (Erinaceidae, Insectivora), обитающих на территории Беларуси и Азербайждана. Вестник БГУб Минск, 2012

22. Саварин A. A.; Гасанов Н.А. Патологиях черепа ежей (Erinaceidae, Lipotyphla), исследованых на территории Беларуси и Азербайждана - The skull pathologies in hedgehogs (erinaceidae, lipotyphla) inhabiting the territories of Belarus and Azerbaijan. Біологія тварин, 2015, т. 17, № 2

23. Г.А.Мустафаева, Б.А.Ахмедов, В.П.Камарли,  Г.М.Асланова, С.Б.Ахмедов. Японская палочковидная (Lopholeuca spisyaponica Cock.) и ложнокалифорнийская (DiaspidiotusostreaformisCurtis. )  щитовки и их энтомофаги в Северо-Восточном Азербайджане. Журнал " Вестник современной науки"  Волгоград,  2015 , № 7,стр.42-47.

24. A.R.Haxıyev, Q.N.Quliyev, N.Ə.Həsənov. Azərbaycanın dağlıq ərazilərinin yarasalar (chıroptera) faunası..Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, 2016, Cild 8, №2. s.67-72

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

yoxdur

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

yoxdur

Əsas iş yeri və ünvanı

BP

Vəzifəsi

Kiçik elmi işçi

Xidməti tel.

yoxdur

Mobil tel.

055 425 04 48

Ev tel.

yoxdur

Faks

yoxdur

Elektron poçtu

hasnijat1212@gmail.com; hasan0@bp.com