Tövsiyə edilən elmi nəşrlər

Biologiya və Aqrar elmlər üzrə

1.       

AMEA-nın məruzələri

AMEA

2.       

AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası

AMEA

3.       

Azərbaycan Aqrar Elmi

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirıiyi

4.       

AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri

AMEA Botanika İnstitutu

5.       

AMEA Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külliyatı

AMEA Fiziologiya İnstitutu

6.       

AMEA Genetik Ehtiyatlar institunun Elmi Əsasları

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

7.       

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

8.       

AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri

AMEA Zoologiya İnstitutu

9.       

Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiəti elmləri seriyası

Bakı Dövlət Universiteti

10.   

Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (biologiya elmləri üzrə)

Gəncə Dövlət Universiteti

11.   

AMEA Gəncə bölməsi. Xəbərlər Məcmusu

AMEA Gəncə Bölməsi

12.   

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası

AMEA Naxçıvan bölməsi

13.   

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

14.   

Azərbaycan  Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirıiyi

15.   

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

16.   

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti

17.   

Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərləri

Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti

18.   

Pedoqoji Universitet Xəbərləri (biologiya elmləri üzrə)

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

19.   

Elmi Əsərlər Toplusu

Azərbaycan Hidrotexnika və Melliorasiya Elmi-İstehsalat Birliyi

20.   

“İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri

 

 

 

 

“İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsi, YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi

21.   

Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası

Naxçıvan Dövlət Universiteti

22.   

Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə)

Lənkəran Dövlət Universiteti

23.   

Journal of Qafqaz University. Chemistry and biology (biologiya elmləri üzrə)

Qafqaz Universiteti

24.   

Baytarlıq

 

 

Azərbaycan Baytar Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyi

25.   

Gənc Alimlərin Əsərləri

AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbayacan respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi,Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti

26.   

Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri

Odlar Yurdu Universiteti

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DİSSERTASİYALARIN ƏSAS NƏTİCƏLƏRİNİN DƏRC OLUNMASINA TÖVSİYƏ EDİLƏN DÖVRİ ELMİ NƏŞRLƏRİN SİYASHISINA

ƏLAVƏ

1.Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

Qeyd: Azərbyacan respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Web of Science bazasının (www.thomsonreuters.com) üç sitatgətirmə sistemindən hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu  xarici elmi jurnallar hesab edir:

- Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə baza);

- Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza);

- Arts and Humanities Citation Index (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza).

Web of science bazasına daxil olan dövri elmi nəşrlərin siyahısı haqqında məlumatı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komisiyyasının www.aak.gov.az rəsmi saytından da əldə etmək mümkündür.

2.Gənc Tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfranslarının materialları.

3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm elmi tədbirlərin materialları.