Elchin Sultanov

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

20 may 1959 il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin biologiya fakultəısi ( 1981)

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fələsəfə doktoru ( 1985)

Elmi rütbəsi

Dosent (baş elmi işçi)

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

-ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

Типологическая структура и географическая изменчивость песни птиц Кавказа (Qafqazda quşların nəğməsinin tioloji quruluşu və coğrafi dəyişkənliyi)

(1985 ildə müdafiə olunub , şifr o vaxtındır)

 Zoololgiya

 

Çapdançıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

228

47

16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 -

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 5

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Qafqazda oturaq meşə quşlarının coğrafi populyasiyalarının nəğmə quruluşu əsasında aşkar edilməsi. Talış populyasıyasının ən izolə olduğunu , böyqk Qafqazın qərb hissəsinin populyasıyasının genetik cəhətdən ən qarışıq olduğunun aşkarlanması. Bir sıra sərçəkimi növlərinin Qafqazda və Azərbaycanda nəğmə və populyasiya quruluşunun tədqiqatı (meşə sərçəsi, böyük və qara arıquşları, mərcimək quşu, kiçik milçəkqapan, tarla vələmirquşu, sarıköynək və s. növlər).

Azərbaycanda 17  Potnsial Ramsar (beynəlxalq əhəmiyyətlı) su-batalıq ətazilərinin Ramsar konvensyası kriteriləri əsasında meəyyən edilməsi və təsviri (Azərbaycanın Potensial Ramsar sahələri kitabının 2000 ildə nəşr edilməsi).

Azərbaycanda bir sıra təhlükədə olan, beynəlxalq Qırmızı Siyahıya və Azərbaycan Qırmızı Kitabına düşən bir sıra növlərin tədqiqatı və alınmış nəticələr əsasında bu növlərin Azərbaycanda yayılması, sayı və yaşayış yerlərinə bağlılığının aşkar edilməsi, qorunması elmi tövsiyələrin verilməsi (qıvrımlələk qutan. göydimidik ördək, imperator qartalı, çöl muymulu, leşyeyən ağkərkəs, çığırqan cüllüt, kiçik əyridimdik, ağ durna və s. növlər), bu növlərə aid kitabların, broşürların və məqələlərin nəşr edilməsi.

Hacıqabul gölündə ekoloji katastrofanın tədqiqatı və bunların nəticəsi əsasında kitabın nəşr edilməsi (2007 il).

Azərbaycanın bütün Mühüm Ornitoloji Ərazılərinin ilk dəfə təvir edən kitabın hazırlanması və nəşri (2 cilddə).

Azərbaycanda su-bataqlıq ərazilərdə quşşların yay və qış ornitokomplekslərinin öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Султанов Е. Щ. Мешя сярчясинин вокал груплашмалары. Елм вя щяйат, № 7, 1979, с. 28.
  2. Султанов Е. Щ. Гушларын чюл биоакустикасы. Елм вя щяйат, № 9 1980, с. 18-19.
  3. Султанов Е. Щ. Гушларын няьмяси. Елм вя щяйат, № 9, 1982, с. 35-36.
  4. Султанов Е. Щ. Гуш няьмясинин тяснифи щаггында. Азярбайъан тябияти,№.5, 1982, с. 14-15.
  5. Султанов Э.Г. Об организации песенного репертуара некоторых видов птиц. Тез. докл. V научн. конф. Аспирантов вузов Азербайджана, Баку, 1982, с. 141.
  6. Султанов Э.Г.  Песня птиц как маркер популяций. Доклады АН Азерб. ССР, т. 40, № 9, 1984, с. 70-73.
  7. Султанов Э.Г. Сравнительный анализ типологической изменчивости песни зяблика на Северо - Западном Кавказе и в Восточном Закавказье .Материалы республиканск. научн. Конф. аспирантов, 2 книга, 1984, Баку, Элм, с. 17-18.
  8. Султанов Э.Г. Песня птиц как генетический маркер популяций. Материалы 3 Всес. Совещ. "Фенетика популяций", Москва, 1985, с. 199-200.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin üzvü,

Beynəlxalq Təbiəti Müdafiə İttifaqının ( IUCN) Növlərin Qorunması üzrə Komissiyasınıln üzvü (Species Survival Comission, toyuqkimilər, qutankimilər, ibislər üzrə və digər işçi qruplarının üzvü)

Pedaqoji fəaliyyəti

1980-ci illərədə Bakı Dövlət universitetində “Etologiya” kursunun tədrisi, 1990-ci illərəd Qərb universitetində müxtəlif “Ekologiya kurslarının” və “Ölkəşünaslıq” kursunun ingilis diləndə tədrisi.

2014-cü ildən indiki vaxtadək “Zoologiya”, “Ekologiya” və “Etololgiya” kurslarının Bakı Mühəndislik (keçmiş Qafqaz) Universitetində ingilis dilində tədrisi, 2017 ilədən  “Həyat elmləri” kursunun Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında tədrisi

Digər fəaliyyəti

 Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin 1987 ildən sədri, 2007 ildən - direktoru

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti, Bakı, X. Məmmədov küç., məhəllə 2944a, bina 3, mənzil 149.

Vəzifəsi

Direktor

Xidməti tel.

+994 12 4800495

Mobil tel.

+994 50 3161651

Ev tel.

 +994 12 502 5850

Faks

-

Elektron poçtu

elchin_sultanov@aos.az