NIJAT HASANOV

Place of birth

Masalli r-n, Gyzyllagach village

Date of birth

12.12.1975

Higher education institution

Baku State University

Scientific degree

PhD in Biology

Scientific rank

 

Candidacy (PhD) thesis theme:

 

 

- specialty code

- name of a profession

- the title of the topic

 

 

03.00.08

  Zoology

  Dynamics of the Absheron-Gobustan skin cells

The total number of published works

-          number of works published abroad

-          the number of articles published in journals indexed and indexed in international databases

24

8

4

 

Staff training:

-          Number of PhD

Main scientific achievements

Absheron-Gobustan terephthalate has been studied for the first time from ecological and zoogeographic point of view. An analysis of intensive or non-intensive distribution of zoogeographical districts is based on the most modern areas of mammals. Three new insecticides (Erinaceus roumanicus, Suncus etruscus and Crocidura leucodon) were added to the region's mammals list. The comparative analysis of the composition of the skin, dynamics tendency, and the ecological features of the background species, which have a different balance of natural and anthropogenic ecosystems, and also in two adjacent areas characterized by similar climate-landscape conditions. The relative number of species of aged hedgehogs (Erinaceus concolor), pike (Pipistrellus kuhlii), rabbit (Lepus europaeus), gray rat (Cricetulus migratorius), small arabic (Allactaga williamsi), social desert mice (Microtus socialis), population structure, reproduction Dynamics of Dynamics has been thoroughly studied. For the first time, the differences between morphometric and cytogenetic symptoms were found among the indigenous populations of the red-tail sand mice (Meriones libycus) in Absheron and Gobustan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Names of scientific works

 

1.         Рахматулина И.К., Гасанов Н.А. Антропогенные изменение териофауны окрестностей Джейранбатанского водохранилища Абшеронского полуострова. В сб.: Ekologiya, Fəlsəfə, Mədəniyyət. Бакы, Елм: 2000, c.42-44.

2.         Həsənov N.Ə. Qırmızıquyrug qum siçanının (Meryones lybicus Lichtenschtein, 1823) çoxalmasına dair / Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı:2001, s. 82-83.

3.         Rakhmatulina I.K., Hasanov N.A. The results of bat banding in Azerbaijan /  Proceedings of the YIII EBRS, Krakov: 2001,  p. 151-158.

4.         Рахматулина И.К., Гасанов Н.А. Хироптерофауна Абшерон-Гобустана // Plecotus et all. Pars Specialis. Москва: 2002, с. 92-98.

5.         Quliyev Q.N., Qasımova N.İ., Məmmədrzayeva E.T., Həsənov N.Ə., Əsgərov E.K. Şərqı Azərbaycan və ona həmsərhəd rayonlarda ğəmiricilərin yayılması və növ tərkibi / Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mehafizəsi, 4-cü beynəlxalq konfransın materialları, 17-19 aprel, 2002. Sumqayıt: 2002, s.114.

6.         Həsənov N.А., Raxmatulina И.К. Qobustan Qoruğunun mühafizəyə ehtiyacı vardır / Həsən Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr edilmiş “Həsən Əliyev və Azərbaycanda Ətraf Mühitin davamlı inkişafının problermləri” mövzusunda elmi praktik konfransın mat-rı. Bakı: 2002, s. 316-318.

7.         Həsənov N.Ə. Qobustan ərazisində Apodemus cinsindən olan meşə siçanlarının yayılması vı sistematik statusuna dair //  ХХ əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması (akademik M.Ə. Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları). Bakı:-2002, s..318-321.

8.         Həsənov N.Ə., Rəhmətulina İ.Q. Absheron-Qobustan Teriofaunasının zoocoğrafi və müasir növ tərkibi / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti I qurultayının materialları, məqalələr toplusu. Bakı: sent. 2003,. s. 426-431.

9.         Гасанов Н.А., Рахматулина И.К. Видовой и зоогеографический состав млекопитающих Абшерон-Гобустана. Териофауна Росcии и сопредельных территорий // Матер-ы YII съезда Териолог. Общ. Москва: 2003, с 91.

10.       Həsənov N.А., Raxmatulina И.К. Abşeron-Qobustanın teriofaunasına dair // Azərbaycan Milli EA-nın Xəbərləri, Biol. elm. ser, 2004, № 1-2, s. 95-107.

11.       Həsənov N.Ə. Abşeron və Qobustan gırmızıquyruq qum siçanlarının (Meriones Lybicus Lichtenschtein, 1823) morfometrik müqayisəsi / Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2008, I cild, s. 637-643.

12.       Həsənov N.Ə. Azərbaycanın müxtəlif təbii vilayətlərində Erinaceus cinsindən olan kirpilərin kranioloji müqayisəsi  / BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada Elmi Nəaliyyətlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı: 2009, s. 353-354.

13.       Рахматулина И.К., Гасанов Н.А. Влияние интенсификации инфраструктуры на биоразнообразие млекопитающих Абшерон-Гобустанского эколого-географического региона. Труды географичес. Общества Азерб. ХIV том. Географ. проблемы обеспечения эколог. безопасности природно-хозяйственных систем. Баку : 2009, c. 452-456.

14.       Рахматулина И.К., Кулиев Г.Н., Гасанов Н.А. Таксономическая дифференциация и распространение лесных мышей рода Sylvaemus (Rodentia, Muridae) в Азербайджане на основании коллекционных материалов // В сб:. Животный мир горных территорий. РАН, КМК,  Москва: 2009, с. 441-449.

15.       Hasanov N., Abdurahmanova N. To the bat fauna of Bazdags (grey hills) within the Greater Caucasus // 15th International Bat Research Conference. Prague: 23-27 Aug, 2010, p. 164.

16.       Рахматулина И.К., Гасанов Н.А., Абдурахманова Н.Ю.   Фауна рукокрылых Боздагов Азербайджана / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, II-cild, s. 951-958.

17.       Рахматулина И.К., Гасанов Н.А., Абдурахманова Н.Ю.   Статус и ключевые местообитания приоритетных видов рукокрылых (Mammalia, Chiroptera) Азербайджана и меры по их охране // Azərbaycan Milli EA-nın Xəbərləri, Biol. Elm. ser, 2010, cild 65, № 3-4, s. 32-40.

18.       Həsənov N.Ə., Əbdurəhmanova N.Y. Azərbaycanda səhra gönlücəsinin (Eptesicus bottae Peter, 1869) sistematik statusu və ekologiyasına dair / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, II-cild, s. 850-856.

19.       Həsənov N.Ə. Azərbaycanın ərazisində Erinaceus cinsindən olan kirpilərin (Mammalia, İnsectivora) sistematik statusu / Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Bakı: Elm, 2010, II-cild, s. 857-862.

21. Саварин A. A.; Гасанов Н.А. О патологиях черепа ежей (Erinaceidae, Insectivora), обитающих на территории Беларуси и Азербайждана. Вестник БГУб Минск, 2012

22. Саварин A. A.; Гасанов Н.А. Патологиях черепа ежей (Erinaceidae, Lipotyphla), исследованых на территории Беларуси и Азербайждана - The skull pathologies in hedgehogs (erinaceidae, lipotyphla) inhabiting the territories of Belarus and Azerbaijan. Біологія тварин, 2015, т. 17, № 2

23. Г.А.Мустафаева, Б.А.Ахмедов, В.П.Камарли,  Г.М.Асланова, С.Б.Ахмедов. Японская палочковидная (Lopholeuca spisyaponica Cock.) и ложнокалифорнийская (DiaspidiotusostreaformisCurtis. )  щитовки и их энтомофаги в Северо-Восточном Азербайджане. Журнал " Вестник современной науки"  Волгоград,  2015 , № 7,стр.42-47.

24. A.R.Haxıyev, Q.N.Quliyev, N.Ə.Həsənov. Azərbaycanın dağlıq ərazilərinin yarasalar (chıroptera) faunası..Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, 2016, Cild 8, №2. s.67-72

Membership of scientific bodies in republican, international and foreign countries

 

Pedagogical activity

 

Other activity

 

Rewards and prizes

Work place and address

BP

Position

Junior researcher

Work tel.

Mobile tel.

055 425 04 48

Home tel.

Fax

Email

hasnijat1212@gmail.comhasan0@bp.com