Elşad İlyas oğlu Əhmədov

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Sabirabad rayonu, Qaratoğay kəndi  

Təvəllüdü

10.02.1969

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə elmlər doktoru  

Elmi rütbəsi

professor, dosent, parazitologiya ixtisası üzrə  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
- ixtisasın adı
- mövzunun adı

 

03.00.19

Parazitologiya

"Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və müalicəsində bəzi parazitoloji və zülal mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 2429.01

Parazitologiya

"Ev toyuqlarının eymeriozunun (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) əsas törədiciləri və onlara qarşı koksidiostatik preparatlarla birgə yerli dərman bitkilərinin təsir mexanizmi

 

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  87

 

  20

 

  6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

  1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

  2

Əsas elmi nailiyyətləri

lk dəfə kompleks parazitoloji və boikimyəvi   metodları tətbiq etməklə baytarlıq təbabətində bu vaxta qədər işlədilməmiş amin turşuların alkil törəmələrinin anti eymerioz təsirə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Sahib heyvanların orqanizminin biokimyəvi göstəricilərinə, yaşamalarına, çəki artımına, parazitin reproduktivliyinə əsasən amin turşu törəmələrinin quşların eymeriozu ilə mübarizədə perspektiv dərman preparatı ola biləcəyi əsaslandırılmışdır. Qanda ümumi zülalın və bir neçə zülal fraksiyasının  miqdarına görə eymeriyalara qarşı işlədilən preparatların effektliyinin qiymətləndirilməsi metodu hazırlanmışdır. Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və onun baykoks və acı yovşan ilə müalicəsi zamanı amin turşu mübadiləsində və fermentlərin fəallığında baş verən dəyişkənliklər müəyyənləşdirilmış, parazit- sahib münasibətlərinin biokimyəvi mahiyyətinin bəzi məsələləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır.  İlk dəfə baykoksilə acı yovşanın kombinasiyasının ev toyuqlarının eymeriozunun müalicəsində istifadə sxemləri təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Yolçiyev Y.Y., Medetov R.İ., Ahmadov E.İ., Aliyeva F.Z., Алиева Ф.З. Koksidilerin (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakerkistiği // XІІІ Ulusal bioloji konqresi. Molekular Bioloji ve Genetik Seksiyonu, İstanbul, 1997. s. 519-526

Ахмедов Э.И.. Гематологические показатели цыплят местных черных пород при экспериментальных эймериозах – Eimeriatenella// BicниkЗапорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнiнауки, №2, Запорiжжя 2012, с.29-35.

Ахмедов Э.И.. Биохимическая оценка лечебной эффективности байкокса при кокцидиозе цыплят местных черных пород Азербайджана //Вестник Саратовского госаграрного университета, 2013, №7, c.8-10.

Ахмедов Э.И.. Влияние кокцидиоза на содержание аминокислот в печени цыплят // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия Биология, Вып. 16, №1035, 2012, с.32-36.

Ахмедов Э.И.Сравнительное исследование активности трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeriatenellaи леченных байкоксом // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия Биология, Харков. Нац. Уни. Вып. 17, №10 (56), 2013, с.5-9

Ахмедов Э.И. Оценка состояния организма цыплят по биохимическим показателям в период лечения экспериментального эймериоза (Eimeriatenella) //Вестник БГУ. Серия 2. Химия. Биология. География . 2014№ 1, c. 3-11.

Ahmadov E.İ. Dynamics of free amino acids in the serum of chickens for the treatment of experimental eymeriosis (Eimeriatenella) //Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS), 2014. 4(4)1-1, p.118-112.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Respublikası Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

" D01.071 Dissertasiya şurasının sədri. AMEA Zoologiya institutunun elmi əsərlərinin və Azərbaycan Respublikası Zooloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin redaksiya heyətinin üzvü. "

Təltif və mükafatları


AMEA-nın fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh.,A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504

Vəzifəsi

Direktor vəzifəsini icra edən

Xidməti tel.

(+994 12) 5397404 

Mobil tel.

  (+994 55) 7783183

Ev tel.

 (+994 12) 4340673 

Faks

 (+994 12) 5397353

Elektron poçtu

deputy.director@zoology.
science.az,e.ahmadov@zoology.
science.az,parazitolog@mail.ru