897

“Böyük Qafqazın cənub yamaclarında meşə və meyvə ağaclarına zərərverən qabıqyeyən böcəklər və onların entomofaqları” : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

İddiaçı: Kəmalə Bəhlul qızı İsayeva 

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya: Böyük Qafqazın cənub yamaclarında meşə və meyvə ağaclarına zərərverən qabıqyeyən böcəklər və onların entomofaqları

İxtisas: 2413.01 – Entomologiya 

Elm sahəsi: Biologiya

Elmi rəhbər: Biologiya elmləri doktoru Nailə Bəhmən qızı Mirzəyeva 

Rəsmi opponentlər: Biologiya elmləri doktoru, prof., Rauf Lütvəli oğlu Sultanov, biologiya elmləri doktoru, dosent Kazım Qarakişi oğlu Hüseynov, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Barat Abdul oğlu Əhmədov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.09 Dissertasiya Şurası

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının tam mətni 

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində