965

“Dəvəçi limanının plankton və bentosunun sərbəstyaşayan infuzorlarının növ müxtəlifliyi və onların trofik zəncirlərdə rolu” : fəlsəfə doktoru dissertasiya işi

İddiaçı: İlahə Faiz qızı Mənsimova

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya: Dəvəçi limanının plankton və bentosunun sərbəstyaşayan infuzorlarının növ müxtəlifliyi və onların trofik zəncirlərdə rolu

İxtisas: 2401.01  Zoologiya

Elm sahəsi: Biologiya

Elmi rəhbər: Biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

Rəsmi opponentlər: Biologiya elmləri doktoru, dosent Vəfa Fərman qızı Məmmədova, biologiya elmləri doktoru, dosent Asif Abbas oğlu Manafov, biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İradə Əli qızı Süleymanova

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.09 Dissertasiya Şurası

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının tam mətni 

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: Azərbaycan dilində

Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının avtoreferatı: ingilis dilində