Konul Yashar gizi Taghiyeva
Acting as a Head of International Relations and Publications Department
 
 
 
 
 
 
  Place of Birth: Aghdam, Azerbaijan
  Date of Birth: 1981
  Higher Educational Institution: Baku State University
  Title of the Doctor's Dissertation:  
Specialty Code: 2401.01
Name of Specialty: Zoology
Topic Title: “Macrozobento in modern ecological conditions of Mingachevir reservoir”
  Total Number of Published Works: 14
Total Number of Published Works: -
Number of Articles Published in International Journalized Referendums and Indexed Magazines: -
   Description of Scientific Works:

► К изучению фауны микро- и макрообрастаний прибрежных вод Абшеронского полуострова Каспийского моря// AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. XXVIII cild. Bakı, Elm, 2006, s. 60 – 67 (Агамалиев Ф.Г.)

 

► Hacı – Həsən və Böyükşor gölləri zooplanktonunun müqayisəli analizinə dair // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, Elm, 2008, I cild, s. 570 – 573

 

► Hacı-Həsən gölünün zooplanktonu // Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. Bakı, Elm, 2010, II cild. s. 666 – 671 (Əbdürrəhmanova Z.Y., Nəsrullayeva Ş.Ə.)

 

► История изучения фауны макрозообентоса Мингечаурского водохранилища // AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2014, cild 32, № 2, s. 150 – 156 (Əliyev A.R.)

 

► Mingəçevir su anbarının makrozoobentosunun öyrənilməsinə dair // Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənc alimlərin əsərləri, № 9, Bakı, 2014, s. 132 – 137

 

► Mingəçevir su anbarının Sovxoz Kosa ərazisi və Xanabad körfəzinin makrozoobentosu // Magistrlərin VIII elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2015, s. 337-340 (Əliyev S.İ., Abdullayeva J.F.)

  Membership of Republican, International and Foreign Countries’ Scientific Institutions: Azerbaijan Zoological Society
  Main Place of Work and Title: AZ1073, Republic of Azerbaijan, Baku city, str. A.Abasov, 1128 back street, 504 block
  Title: Acting as a Head of International Relations and Publications Department
  Telephone:

Work phone: (+994 12) 539 73 71

Mobile Phone:

Home Phone:

Fax: (+994 1 2) 539 73 53
  Electron Mail:

• k.tagiyeva@zoology.science.az

• kty81@mail.ru