ANNOUNCEMENTS
1404 Archive

2017.07.25 13:54

AMEA ilə İtaliya Milli Tədqiqat Şurasının birgə elan etdiyi müsabiqədə qeydiyyatdan keçən layihələrin siyahısı

AMEA ilə İtaliya Milli Tədqiqat Şurası (CNR) arasında imzalanmış Elmi Əməkdaşlıq Sazişi üzrə Müştərək Proqram çərçivəsində 2018-2019-cu illər üçün elan olunmuş müsabiqəyə müraciət vaxtı 7 İyul 2017-ci il tarixində başa çatıb.

Müsabiqədə AMEA və CNR tərəfindən qeydiyyatdan keçən layihələrin siyahısı təqdim edilir:  

1

Aqreqasiya inhibitorlarını yoxlamaq üçün platforma: ipək fibroininin spektroskopik

tədqiqi, amiloid oliqomerləşməsi üçün model

(A platform to probe aggregation inhibitors: spectroscopic studies of silk fibroin, a model for amyloid oligomerisation)

2

Partlayıcı sensorları üçün Germanium və  karbon nanostrukturları

(Germanium and carbon nanostructures for explosive sensors) 

3

Sirkulyar polyarlaşmış işığın selektiv detektəsi üçün Hybrid Chiral/2D MoS2 Fototranzistoru

(Hybrid 3D Chiral Metamaterial/2D MoS2 Phototransistors for Circularly Polarized Light Detection (HYSPID)

4

Lantaniodlərlə aşqarlanmış qələvi-torpaq sulfilərinin lüminessent problar kimi diagnostik tətbiqləri

(Upconverting lanthanide doped alkaline-earth sulphides as luminescent probes in diagnostic applications)

5

Patoloji proseslərdə iştirak edən karbon anhidrazların yeni inhibitorlarının yaradılması

(Development of novel  inhibitors of human carbonic anhydrases involved in pathological processes)

6

L-trioksinin xitozanın N-trimetil yodlu törəməsinə enkapsullaşdırılması və onun uzun

müddət nəzarətli ayrılmasının in vivo bioloji tədqiqi

(Encapsulation of L-thyroxine on to the N-trimethyl iodine derivative of chitosan and biological investigation its long-term controlled release in vivo)

7

Etilenin yeni qeyri-metallosten katalitik sistemlər iştirakində (birgə) polimerləşməsi və

alınan polimerlər əsasında (nano) komposit tipli materialların hazırlanması

(Ethylene (co)polymerization in the presence of new non-metallocene catalytic systems and preparation of  polymer (nano) composites on the basis of obtained polymers)

8

 

Azərbaycanda nar və tut bitkisinin mədəni və yabanı genotiplərinin quraqlıq stresi ilə

bağlı genetik mənbələrini xarakterizə etmək üçün inteqrasiyalı yanaşma üsulu

(An integrated approach to characterize the genetic resources in relation to drought stress of cultivated and wild genotypes of pomegranate and mulberry in Azerbaijan)

9

 

Ziddiyətli  iqlim şəraitində suyun mikrobioloji  keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi: quraqlıq və antropogen faktorlarının İtaliya və Azərbaycan çaylarına təsiri

(Microbiological water quality assessment under contrasting climate conditions: effects of drought and anthropogenic impacts in Italian and Azerbaijani rivers)

10

 

Böyük Qafqazda (Azərbaycan) və Appennində (İtaliya) CH4 və CO2 ilə zəngin olan fluid çıxışların geoloji və struktur assılliğı: geodinamik və seismotektonik əlaqəsi

(Geological and structural controls on CH4- to CO2-rich fluid emissionsin the Greater Caucasus (Azerbaijan) and the Apennines (Italy): geodynamic and seismotectonic implications)

11

Mingəçevir ərazisində (Azərbaycan) su anbarından yaranan yönəldilmiş seysmik effektin tədqiqiı və seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi

(Investigation of dam-induced seismic effects and seismic hazard assessment in Mingechevir area (Azerbaijan)

12

Könüldən Loqosa: Sufizm (IX-XII əsrlər) və Həyat Fenomenologiyası (XX əsr)

(From Soul to the Logos: Sufism (IX-XII centuries) and Phenomenology of Life (XX century)

13

Azərbaycanın eneolit-tunc dövrü metal istehsalının, tarixi və arxaeometrik tədqiqi

(Historical and archaeometrical study of the metal processing in Chalcolithic-Bronze age of  Azerbaijan)

14

Azərbaycan İtaliya münasibətləri media kontekstində

(Italy - Azerbaijan relations in the context of the media)

 

http://science.gov.az/news/open/6124