Nuriyeva İradə Ağaverdi qızı

Nuriyeva İradə Ağaverdi qızı

Aparıcı elmi işçi

  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 18.01.1962 
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elmi Rütbəsi:
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:
İxtisas şifri:

24.13.01

İxtisasın adı:

Entomologiya

Mövzunun adı: Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarında ağ amerika kəpənəyinin (Hyphantria cunea Drury) parazitlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri 
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas şifri:
İxtisasın adı:
Mövzunun adı:
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 55
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 19
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 2
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:
Kadr hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:
Əsas Elmi Nailiyyətləri:

1989-cu ilin oktyabrında Sankt Peterburq şəhərində keçirilən Umumittifaq Entomoloqlar Cəmiyyətinin X qurultayında məruzə ilə çıxış etmişdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bitki Mühafizəsi Stansiyasına, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təqdim olunmuş “Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kompleks mübarizə tədbirləri”, “Azərbaycanın Böyük Qafqaz meşələrində tək ipəksarıyanına qarşı mübarizə tədbirləri” adlı tövsiyyələrin həmmüəlliflərindən olmuşdur. 11tematik işin əsas icraçılarından biri olmuşdur. İ.A.Nuriyeva Azərbaycan Milli Elm Fondunun  təsis etdiyi qrant "Azərbaycanda tək ipəksarıyan, təbii düşmənləri və sahib bitkiləri" layihəsinin rəhbəri, Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzinin "Azərbaycan meşələrinə kütləvi ziyan vuran bəzi pulcuqqanadlıların bioekologiyası və təbii düşmənləri" qrant layihəsinin iştirakçısı,"Baki-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca (Azərbaycan ərazisində) entomofaunanın vəziyyəti"layihəsinin rəhbəri olmuşdur.

2017-ci ildə Tbilisi şəhərində “Mərmər taxtabiti”yə həsr edilmiş beynəlxalq forumda çıxış etmişdir.
   Elmi Əsərlərinin Adları:

1.Nuriyeva  İ.A .   Azərbaycanda Harpalus cinsinin (Carabidae Coleoptera,)  nümayəndələri. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri  7 cild №2 Bakı 2015. s.100-105.

2.Nuriyeva  İ.A .   Azərbaycanda katabid böcəklərin (Coleoptera Carabidae ) mövsümü fəallığı. Zoologiya İnstitutunun əsərləri. Bakı. 2016 cild 34, №1. s.106-112

3. Nuriyeva  İ.A .   Carabidae (Coleoptera) fəsiləsi. Qafqaz ekosistemi: Dünən, bu gün, sabah. “ Qafqazın 80 illik zooloji tədqiqatları” Bakı 2018 s.209-217.

4.Nuriyeva İ.A . ,Nadirova Q.İ. Some Bioecological Pecularities of Panaphis juglandis (Goeze, 1778) and Chromaphis juglandicola  (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera, Aphididae) the pests of Persian walnut (Juglans regia L.) in Azerbaijan  Journal of Entomology and Zoology Studies 2018; 6(2): 800-803.       5.Nuriyeva İ.A .Azərbaycanda bitkiçilik üçün yeni, təhlükəli növ olan Mərmər taxtabiti (Halyomorpha halys Stal. AMEA “Elm və həyat” № 1, 2018, s.66-68.

6.Нуриева И.А. « Биоценотический характер комплекса жужелиц (Сoleoptera, Carabidae) в Ленкоранской природной области Азербайджана.»   Проблемы почвенной зоологии . Материалы XVIII Всероссийском совещании по почвенной зоологии  Москва, 2018 . c. 150-151.

7.Нуриева И.А.  Oсновные сосущие вредители фундука (Corylus maxima Mill.)  в Азербайджане.  Материалы Юбилейной XX Международной научной конференции«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕКАВКАЗА И ЮГА РОССИИ»,посвященной памяти выдающегося ученого, доктора биологических наук, Заслуженного деятеля науки РД и РФ,академика Российской экологической академии, профессора Г.М.Абдурахманова(г. Махачкала, 6-8 ноября 2018 г.) с.475-477.

8.Nuriyeva İ.A . Nadirova G. I.  Some Bioecological Peculiarities and Predatories of Myzocallis coryli (Goeze, 1778) (Hemiptera, Aphididae) The Main Pest of  hazel tree (Corylus maxima Mill.) in AzerabaijanUluslararası Artvin Sempozyumu 18-20 Ekim  2018, Artvin s.32.

9.Nuriyeva  İ.A . Nadirova G. I.  Some Bioecological Peculiarities and Predatories ofMyzocallis coryli (Goeze, 1778) and Corylobium avellanae (Schrank, 1801) (Hemiptera, Aphididae) in Azerbaijan American Journal of Entomology2019; 3(1): 1-5.http://www.sciencepublishinggroup.com/j/aje

10.Нуриева И.А. Tопчиева Ш. А.,Ахмедов Б. А.,Ахмедова Н. М.,Салахова С. З.Влияние насекомых-вредителей на качественный состав фундука в Азербайджане. East European Scientific Journal 8 (48), 2019 part 4 (Warsaw, Poland) c. 6-11.

11.Nuriyeva İ.A . , Akhmedov B.,Topchieva Sh. ,Gorgaslidze N.,Madatov R.  The Influence of insect pests of walnut fruit crops of Azerbaijan on the quality composition of hazelnuts International Scientific Conference Green Medications – By Green Technologies – For Healthy Life. Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia .2019.                             

12.Нуриева И.А, Топчиева Ш. А., Ахмедов Б.А., Сафарова И.М., Надирова Г. И. Вредная энтомофауна и качественный состав каштана (Castánea satíva) в Азербайджане East European Scientific Journal #10 (50), 2019. С.4-8.

13.Нуриева И.А. , Рубцова Л.Е. , Надирова Г.И. Первое обнаружение белой цикадки Metcalfa pruinosa  (Say, 1830) (Hemiptera, Flatidae) В Азербайджане». Экологический Вестник Северного Кавказа 2020, Т. 16, № 2 С.82-87.        

14.Нуриева И.А. Структура комплекса фитофагов – вредителей фундука (Сorylus maxima Мil.) в условиях Азербайджана . Международная научно-практическая конференция «Экология природопользование», с 21 по 23 октября 2020 года в городе Магас Республика Ингушетия на базе Ингушского государственного университета. с.139-144.

15.Nuriyeva İ.A . , Nadirova.G.İ. Azərbaycanda Qərzəkli meyvə bitkilərinin (Juglans  regia L. və  Corylus maxima Mill.) yeni təhlükəli  invaziv  ziyanvericiləri  Halyomorpha halys Stal.(Hemiptera, Pentatomidae) və  Metcalfa pruinosa  Say. (Hemiptera, Flatidae) ADPU-nun  "Pedaqoji Universitetin Xəbərləri"          с.187-201.

16.Нуриева И.А., Надирова Г.И. К энтомофауне грецкого ореха (Juglans regia l.) в Азербайджане. Сборник статей V Международной конференции «Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований и образования в области зоологии беспозвоночных», 26–28 октября 2020 г.г. Томск, Россия Издательство Томского государственного университета          С.118-122.

17.Nuriyeva İ.A . Şuşada Azərbaycan respublikasinin Qirmizi Kitabina daxil edilən böcək - Carabus (Procerus) caucasicus ssp. caucasicus adams, 1817- Qafqaz ilbizyeyən fişqirdani “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bu günü və gələcəyi” onlayn konfrans.Konfransın proqram və materialları. 20-21 may 2021. Bakı. s. 81

18.Nuriyeva İ.A . Qarabağin taxil böcəkləri ( Coleoptera, Carabidae, Zubrus, Harpalus)“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bu günü və gələcəyi” onlayn konfrans.Konfransın proqram və materialları. 20-21 may 2021. Bakı. s.82

19.Нуриева И.А Инвазивные насекомые-фитофаги фундука (Corylus Maxima Mil.) в Азербайджане . VIII Всероссийская конференция с международным участием«Горные экосистемы и их компоненты»,посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации26 сентября – 1 октября 2021 г.Нальчик. с.138.

20.Нуриева И.А . Энтомофаги- полезные виды членистоногих в фундучных садах Азербайджана. XXIII Международную научную конференцию «БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАВКАЗА И ЮГА РОССИИ»ноябре 2021 г. в городе Махачкала.

21.Nuriyeva İ.A . Azərbaycanda findiq bitksinin (Corylus maxima Mill.) ziyanvericilər kompleksi və onlarin entomofaqlari. “Zoologiyada fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar: Aktual məsələlər, nailiyyətlər və innovasiyalar” elmi – praktik konfransda (AMEA Zoologiya İnstitutunun 85 illiyinə və akademik Musa Musayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunur) .Bakı 2021. s.147-149.

22.Nuriyeva İ.A . Azərbaycanda findiğ bitkisinə (Corylus maxima mill.) ziyan vuran invaziv həşəratlar. ARETN Zoologiya institutunun əsərləri.

23.Гусейнова Э.А, Нуриева И.А., Шахвердиева З.Б., Маммедова З.С. Некоторые представители отряда Жесткокрылых (Сoleoptera: Carabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Buprestidae, Chrysomelidae) вредящие растениям

гарабахского региона  .ARETN Zoologiya institutunun əsərləri.

24.Nuriyeva İ. A. Peculiarities of Exorista larvarum (Linnaeus, 1758) (Diptera, tachinidae) parasitization on larvae of phytophagous butterflies on hazelnut. Munis Entomology & Zoology

Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü: Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti 
Pedaqoji Fəaliyyəti: AMEA Zoologiya institutunda təhsil şöbəsinin müdiri işləmişdir. AMEA Zoologiya institutunun Magistraturasında entomologiya ixtisaslarını tədris etmişdir.
Təltif və Mükafatları:
Digər Fəaliyyəti: “Alimlərin Fermerlərlə Əlaqəsinə Yardım İctimai Birliyinin” rəhbəri - sədri 
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə
  Vəzifəsi: Aparıcı elmi işçi
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 5397359 

Mobil Telefon: (+994 50) 7247938 

Ev Telefonu: (+994 12) 5051753 

Faks:  (+994 12) 539 73 53 

Elektron Poçtu:

irada@zoology.science.az
irada_nuriyeva@hotmail.com