Xasayeva Şəfa İlqar qızı

Adı, Soyadı

Xasayeva Şəfa 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Qazax rayonu

Təvəllüdü

06.09.1986

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

ADPU

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisasşifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

- 2401.01

- Zoologiya                                                                                                                   

- Gəncə-Qazax bölgəsinin hörümçəklərinin (Arachnida, Araneae) fauna və ekologiyası

Çapdan çıxmış elmiəsərlərininümumisayı

- xaricdə çıxmış elmiəsərlərininsayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən

 jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 22

  6

  2

Əsas elmi nailiyyətləri

Tədqiqatları nəticəsində 30 fəsilə 144 cinsə aid 325 növ hörümçək qeydə alınmışdır. Bunlardan  6 növ Qafqaz faunası üçün, 1 cins və 9 növ Azərbaycan faunası üçün, 195 növ isə Gəncə-Qazax bölgəsinin hörümçək faunası üçün ilk dəfə qeyd olunub. 2 növün yeni sinonimləri verilmişdir. Bölgənin faunası üçün qeyd olunan növlər ekoloji qruplara bölünüb. Həmçinin faunaya daxil olan növlərin zoocoğrafi mənsubiyyəti və onların landşaftlar üzrə yayılması ətraflı öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Xasayeva, Ş.İ., Hüseynov, E.F. Gəncə-Qazax bölgəsinin hörümçək (Arachnida, Araneae) faunasının yeni növləri // - Bakı: Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, - 2015. c. 33, № 1, - s. 50-54.
  2. Xasayeva, Ş.İ., Hüseynov, E.F. Goranboy rayonu ərazisində hörümçəklərin (Arachnida, Araneae) öyrənilməsinə dair // - Bakı: AMEA-nın Xəbərləri, Biologiya və Tibb elmləri seriyası, - 2016. c. 71, № 2, - s. 85-90.
  3. Xasayeva, Ş.İ., Hüseynov, E.F., Məhərrəmov, M.M. Azərbaycanin qərb hissəsinin hörümçəklərinin (Arachnida, Araneae) öyrənilməsinə dair // Naxçıvan: AMEA Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və Texniki elmlər seriyası, - 2015. 11, № 4, - s. 217-224.
  4. Гусейнов, Э.Ф., Хасаева, Ш.И. Пауки тенетники из семейств Araneidae, Linyphidae, Theridiidae (Аraneae, Theridiidae)  Гянджа-Газахской зоны  Азербайджана // Махачкала: Университетская экология, Сборник научных трудов, ДГУ, - 2016. - с. 26-30.
  5. Хасаева, Ш.И. K изучению фауны пауков (Arachnida, Araneae) Гёй-Гёльского Государственного Природного заповедника // Материалы Международной научной конференции «Каспийское море: прошлое, настоящее, будущее», - Махачкала: - 26-28 октября, - 2014, - с. 203-205.
  6. Хасаева, Ш.И. К изучению фауны пауков (Arachnida, Araneae) Гянджа-Газахской зоны Азербайджана / Материалы XVIII Международной научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России», г. Грозный: 2016, с. 325-327.
  7. Хасаева, Ш.И., Гусейнов, Э.Ф. Новые виды пауков (Arachnida, Aranei) для фауны Азербайджана // Eвроазиатский Энтомологический журнал, - Москва: - т. 18, № 5, - c. 357-361.
  8. Khasayeva, Sh. Spider (Arachnidae, Araneae) fauna of Garayazi State Nature Reserve // ANAS 70, Academic Science Week, International Multidisciplinary Forum, - Baku: - 02-04 november, - 2015, - p. 365-366.
  9. Khasayeva, Sh. New species of spiders (Arachnida, Araneae) of Gyanja-Gazakh region // - Baku: Proccedings of young scientists, - 2016. № 14, - p.141-145.
  10. Khasayeva, Sh., Huseynov, E. To the study of Gnaphosidae spiders (Araneae, Gnaphosidae) of Western Azerbaijan with suggestion of two new synonyms // - Moscow: Arthropoda Selecta, - 2017. v. 26, № 2, - p.125-132.

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri Fərmanı –Elmi fəaliyyətində fərqləndiyinə görə;
ARETN Zoologiya İnstitutunun Fəxri Fərmanı-İnstitutun elmi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə

Əsasiş yerivə ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu

A.Abbaszadə küç, məh.501, keçid 1128

Vəzifəsi

Təhsil şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

(+994 12) 539 73 39

Mobil tel.

 

Ev tel.

Elektron poçtu

Shafa_xasayeva@mail.ru