Məmmədova Şəfəq Mənsur qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri 

 

Təvəllüdü

14.09.1976 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası  

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2417.01- Botanika

“Böyük Qafqazda (Azərbaycan daxilində) yayılmış İydəkimilər (Elaeagnaceae Juss.) fəsiləsi növlərinin biomorfoloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri”.

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

13

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

4

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.Мамедова Ш.М., Новрузов Э.Н., Шамсизаде Л.А. Витамины и фенольные соединения плодов облепихи, произрастающей в Азербайджане //II Российский фитотерапевтический съезд. Сборник научных трудов. Приложение к журналу «Традиционная медицина». №3 (22). Москва, 22-23 октября 2010 г., стр. 188-190

2. Мамедова Ш.М., Шамсизаде Л.А. Дикорастущие плодоягодные растения Азербайджана и перспективы их использования. //“Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” mövzusunda Beynalxalq Konfrans. Bakı, Azərbaycan 2011, s. 329-334

3. Новрузов Э.Н., Шамсизаде Л.А., Мамедова Ш.М. Биохимическая характеристика некоторых форм облепихи, произрастающих на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана) /Физическое и духовное здоровье: Традиции и инновации. Москва, 15-16 ноября 2011 г., стр.252-256

4. Məmmədova Ş.M., Novruzov E.N., Şəmsizadə L.Ə. Böyük Qafqazda (Azərbaycan ərazisində) yayılmış çaytikanı Hippophae rhamnoides L. meyvələrində amin turşularının tədqiqi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2011, səh. 306-309

5. Новрузов Э.Н., Мамедова Ш.М. Совершенствования интенсификации технологии получения биологически активных концентратов из растительного сырья. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi- praktik konfrans. Gəncə, 5-6 May, 2015, səh. 133-144

6. Мамедова Ш.М., Новрузов Э.Н. Динамика накопления аскорбиновой кислоты в плодах Hippophae rhamnoides L. //Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi- praktik konfrans. Gəncə, 5-6 May., 2015, səh. 176-179

7. Məmmədova Ş.M, Novruzov E.N. Bəzi çaytikanı Hippophae rhamnoides L. formalarının yağlarının tədqiqi. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. // Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, 12-13 May, 2016, səh. 308-311

8. Мамедова Ш.М., Новрузов Э.Н. Морфологическая и биохимическая характеристика некоторых популяций облепихи Hippophae rhamnoides L. на Северо- Востоке Азербайджана.// Xəbərlər məcmuəsi №2 (64) Gəncə-2016, səh.3-11

9. Mammadova Sh.M. Morpholoqical characterstics of species forms of Elaeagnus angustifolia growing within populations of silverberry in the north and north-east of Azerbaijan /İnternational Conference innovative Approoches to conservation of Biodiversity Dedicated to the 80th Anniversary of the institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences. Baku, 2016. p.91

10. Мамедова Ш.М., Новрузов Э.Н, Шамсизаде Л.А. Формовые разнообразия и биохимическая характеристика некоторых популяций облепихи на Северо-Западе Азербайджана.// Xəbərlər. Biologiya və tibb elmləri. №2 (64) Bakı – Elm – 2016, səh.47-51

11. Мамедова Ш.М., Новрузов Э.Н. Содержание и качественный состав каротиноидов плодов некоторых форм облепихи (Hippophae rhamnoides L.), произрастающих в северном Азербайджане. //Вестник Московского Государственного Областного Университета Естественные науки 2016 г., стр. 33-41

12. Novruzov E.N., Məmmədova Ş.M. İydə meyvələrinin biokimyəvi xüsusiyyətləri. // Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Elmi konfrans. Gəncə, 12-13 May, 2014, səh. 221-225

13. Новрузов Э.Н., Мамедова Ш.М. Каротиноиды некоторых форм  Hippophae rhamnoides L. /Академия наук Республики Узбекистан. Институт химии растительных веществ имени академика С.Ю.Юнусова. /Конференция актуальные проблемы химии природных соединений. Сборник тезисов 10-11 октября, 2010 г., г. Ташкент, стр.122 

 

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

2003-2011 AMİ Mingəçevir filialı baş müəllim  

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, Mingəçevir Elmi -təcrübə stansiyası, Təbriz ev 21. AZ4500

Vəzifəsi

böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 24) 274-35-94

Mobil tel.

(+994 51) 4137676

Ev tel.

(+994 24)2742496 

Faks

 

Elektron poçtu

Sfqm@bk.ru