Yaşar Mədət oğlu Seyidli

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu Mincivan qəsəbəsi

Təvəllüdü

27.10. 1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetı

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

03.00.19

Parazitoloq

Xəzər dənizinin böyük Qızılağaç körfəzi balıqlarının parazit faunası

Çapdançıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 İlk dəfə Xəzər dənizinin Böyük Qızılağac körfəzinin balıalarının parazit faunası  öyrənmişdir.Ascocotyle coleostoma trematodunun patogenliyi müəyyənləşdirilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Т.К.Микаилов., Я.М.Сеидли. Фауна простейших рыб Большого Кызылагачского залива Каспийского моря. Журн. Цитология, 1992. Том 34, № 4. – С.97
  2. Y.M.Seyidli . Xəzər dənizinin cənub hissəsində kefal balıqlarının parazit faunasının vəziyyəti və bəzi xüsusiyyətləri.Современные проблемы биологических ресурсов Каспийского моря Мат. Межд.конф.посвящ. 90 летному юбилею Азер.НИРХ. 15-17 сентября, Астрахань, 2004, стр.252-254
  3. Сеидли Я.М. Трематоды Ascocotyle coleostoma  и некоторые предположения о возможностях поподания ее в Каспийское море// Тез.докл. Международной научной конференции «Основные достижения и перспективы развития паразитологии», посвяшенной 125 со дня рождения академика К.И.Скрябина. Москва , 2004, с. 273-274
  4. Xəzər dənizinin Azərbaycanərazisində geniş yayılan bəzi siyənək  növlərinin Anisakis shupakovi  Mosgovoy,1951 nematodu ilə yoluxmasının  qidalanmadan asılılığı . Zooloqlar cəmiyyətinin elmi  əsərləri,II cild, -Bakı, «Elm» , 2010 . səh. 226-229
  5. Y.M.Seyidli,E.C.Mehdiyeva. Xəzər dənizinin Azərbaycan  sektorunda kutum (Rutilus frisii kutum (Kamensky)) balıgının parazit faunası. Azərb.MEA Zoologiya Institutunun əsərləri.29 cild. 2011. Səh.279-283
  6. Y.M.Seyidli. Xəzər dənizinə və Azərbaycanın дахили su hövzələrinə iqlimləşdirilmiş bəzi balıqların parazit faunası. Azərb.MEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri. 30-cu cild №2. 2012 səh.. 61-67
  7. Y.M.Seyidli, V.Ş.Yusubov, H.İ. Məmmədova, K.İ. Məmmədov. Mingəçevir su anbarında  çəki balığının (Cyprinus carpio L.) parazit faunasının müasir vəziyyəti.Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. 5- ci cild, №1, 2013, səh. 78-81
  8. Y.M.Seyidli “Azərbaycanın müxtəlif su hövzələrində qambuziya balığının -Gambuziya affinis affinis (Baird et Girard) 1953 parazit faunasının müasir vəziyyəti” Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. 6- ci cild, №2, 2014, səh. 87-91
  9. Y.M.Seyidli, V.Ş.Yusubov,   K.İ.Məmmədov, S.C.Yusubova. Mingəçevir su anbarında  iqlimləşdirilmiş ağ  amur və qalınalın balıqlarının parazitləri.Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. 7- ci cild, №2, 2015, səh. 106-111

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 539 73 71

Mobil tel.

(+994 50) 611 90 81

Ev tel.

 (+994 12) 477 59 08

Faks

Elektron poçtu

• y.seyidli@zoology.science.az
• yashar.seyidli@.mail.ru