Reyhan Şöhlət qızı İbrahimova

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

 12.07.1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi Rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

-ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

2429.01

Parazitologiya

Azərbaycanda ev pişiklərinin helmint faunası və onun ekoloji, epidemioloji, epizootoloji cəhətdən xarakterizə edilməsi

Çapdançıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48

17

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

  Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların helmint faunası tam kompleks şəkildə öyrənilmiş və Azərbaycan faunası üçün 17 yeni növ aşkar edilmişdir.Helmint faunanın formalaşmasına və helmintlərin müxtəlif landşaftlar üzrə yayılmasına təsir edən botik, abiotik və sosial amillər müəyyən edilmişdir.İlk dəfə olaraq aralıq sahiblərinin helmintlərin inkişafında, insan və heyvanlar arasında yayılmasında, yeni ocaqlıqların yaranması və saxlanmasında mühüm rolu müəyyən edilmişdir. Heyvanın helmintlərinin növ tərkibinə qidalanma sahələrinin və trofik amillərin birbaşa təsiri müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq Azərbaycan şəraitində başlıca helmintoz törədcilərinin 7 yeni təbii və sinantrop ocaqlıqları aşkar edilmişdr. İlk dəfə olaraq, 12 növ helmintin gövşəyən ev heyvanları və insanlar üçün mühüm epizootoloji və epidemioloji əhəmiyyət kəsb etdiyi müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. M.Ş.Yolçuyev, R.Ş.İbrahmova Azərbaycanda enli lentcə qurdun Diphyllobothrium latum Lühe ilk dəfə ev pişiyində tapılması. Az SSR EA-nın Xəbərləri, 1993, N 1-3, səh.41-44.

2. R.Ş.İbrahimova Bakı şəhərində ev pişiklərinin helmintlərinin epizootoloji və epidemioloji vəziy-yətinin qiymətləndirilməsi. K.İ.Skryabinin 130 illiyinə həsr olunmuş “Su və quru paraztlərin ekologiyası və biomüxtəlifliyi” beynəlxalq elmi konf. Moskva, 2008, səh.139-141.

3. Q.H.Fətəliyev, M.Ş.Yolçuyev, R.Ş.İbrahimova Şirvanda vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların başlıca helmintoz törədicilərinin təbii və sinantrop ocaqlıqları. AMEA-nın Xəbərləri, cild 66, Elm 2011, səh. 230-233.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

26 il

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

BTEB-in Fəxri Fərmanı  

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu

Bakı ş., A.Abbaszadə küç., məhəllə 504, keçid 1128

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

Mobil tel.

(+994 50) 775-06-09

Ev tel.

(+994 12) 432-10-79 

Faks

Elektron poçtu

r.ibrahimova@zoology.science.az