Mustafayeva İradə Eldar qızı

Adı, soyadı və atasının adı

Mustafayeva İradə Eldar qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

13.09.1983

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

b.ü.f.d

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

-       İxtisas şifri

-       Ixtisasın adı

-       Mövzunun adı

 

 

 

2413.01

Entomologiya

Abşeronda meyvə ağaclarına zərər verən yastıcaların (Homoptera, Coccoida) biotənzimlənməsində parazit və yırtıcı cücülərin rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-       xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-       beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

10 (on)

 

4 (dörd)

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərinin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          Fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq Abşeron yarımadasında meyvə ağaclarına zərər verən yastıcaların növ tərkibi, yayılması, başlıca zərərverən növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri, təsərrüfat əhəmiyyəti və entomofaqları öyrənilmişdir.

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Abşeronda meyvə ağaclarına zərərverən Kaliforniya və Komstok yastıcalarının morfobiologiyası və təbii düşmənləri // AMEA Xəbərləri. Naxçıvan bölməsi. Naxçıvan: Tusi, 2009, № 2, səh: 247-251

2. Abşeron yarımadasında meyvə ağaclarına zərərverən başlıca yastıcalar (Homoptera, Coccidae) və onların entomofaqları// AMEA Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, cild II. Bakı: Elm, 2010, səh:  353-359

3. Abşeronda meyvə ağaclarına zərərverən Unlu tənək yastıcası (PlanococcusficusSign.) və onun entomofaqları  // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. Bakı: Elm, 2011, səh: 94-99

4. Abşeronda meyvə bitkilərinə zərərverən başlıca yastıcaların (Homoptera, Coccidae) sayının biotənzimlənməsində yırtıcıların (Coleoptera, Coccinellidae) rolu  // AMEA. Xəbərlər. Biologiya Elmləri. Cild 66. Bakı: Elm, 2011, № 1, səh: 143-146

5.Биологические особенности вредных видов кокцид (Coccidae) и их естественные враги в условиях Апшеронского полуострова Азербайджана  // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. Бишкек: 2012, Том 12 № 6, стр. 144-146

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu

Bakı şəhəri, A.Abbasov küçəsi, AZ 1073, məhəllə 504, keçid 1128

Vəzifəsi

 

Kiçik elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

mustafayeva_irada@mail.ru