Ənvər Göycə oğlu Cəlilov

Anadan olduğu yer

Qazax  rayonu, Azərbaycan Respublikası

Təvəllüdü

31.07.1962 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2401.01

Zoologiya

Cənubi Xəzərin kürəkayaqlı xərçəngləri (növ tərkibi, miqdarca yayılması, bioekoloji xüsusiyyətlərı, əhəmiyyəti)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52


21


9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Xəzər dənizi kürəkayaqlı xərçənglərinin növ tərkibini, miqdarca yayılmasını və bioekoloji xüsusiyyətlərini öyrənmişdir

2. Qlobal iqlim dəyişikliklərinin Xəzər mezoplanktonunun yayılmasına göstərdiyi təsiri öyrənmişdir. 

3. Xəzər dənizinin  Kürağzı rayonunda nərəkimilərin körpələrinin yem bazasını qiymətləndirmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Численность и размерный состав популяции гребневика Mnemiopsis leidyi Азербайджанского сектора Каспийского моря // Морская экология 2007, 2007 , Владивосток, Россия, т.Ι, с. 186–190.

2.Present situation of the zooplankton of the Azerbaijani sector Caspian Sea //5th International Congress on Environmental Modelling and Software- Brigham Young University, Ottawa, Ontario, Canada, July 2010,  p.593-598.

3.Биоразнообразия зоопланктона Устье Куры Каспийского моря// Мат. межд. конф. «Экология водных беспозвоночных», посв. 100-летию Ф.Д. Мордухай-Болтовского. 2010, Россия, Ярославль, Борок, c.78 – 82.

4.Планктон Усть – Куринского района Каспийского моря// Юг России: экология, развитие. 2014, №1, с.122 – 128

5.Распределения сообществ мезопланктона Азербайджанской акватории Южного Каспия после вселения Mnemiopsis leidyi// Мат. Всероссийский научно-практический конф.с межд. участием «Экология водоемов – охладителей энергетических станций», Россия, Чита, 2017, стр. 73 – 79.

6.Mноголетняя динамика мезопланктона в Азербайджанском секторе Каспийского моря// Мат. 7-й международной научно практической–конференции «Биоэкологическое краеведение: мировые российские и региональные проблемы», г. Самара, Российская Федерация, 2018 г., стр. 90 – 95.

7.Сезонная динамика мезопланктона Азербайджанской акватории Южного Каспия// Сборник статей VIII Всероссийский с между народным участием научно-практической конференции « Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов» г. Волгоград, Российская Федерация, 2018 г., стр. 96-99.

8.Mезопланктон Aзербайджанской акватории Kаспийского моря// Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития». – СПб.: Химиздат, 2018. –224-227.

9. Видовая структура мезопланктона Азербайджанской акватории Каспийского моря// Материалы VII научно-практической конференции с международным участием «Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений» (18 октября 2019 г., Астрахань). – Астрахань: , 2019. –59-66.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 539-73-71 

Mobil tel.

(+994 50) 480-75-84 

Ev tel.

(+994 12) 434-02-28 

Faks

 

Elektron poçtu

anvar@zoology.science.az