Türkan Firudin qızı Qurbanova

Anadanolduğuyer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

 15.06.1985

Bitirdiyialitəhsilmüəssisəsi

Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti

Elmidərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmirütbəsi

 -

Namizədlik(PhD) dissertasiyasınınmövzusu:

 - ixtisasşifri

- ixtisasınadı

- mövzununadı

 2429.01


Parazitologiya


“Urbanlaşmış ekosistemlərdə insanın opportunistik  xəstəliklərinin törədiciləri olan koksidilərin (ApicomplexaCoccidia) yayılmasında gəmiricilərin rolu”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumisayı

- xaricdə çıxmışelmi əsərlərininsayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı

29

13

3

Əsaselminailiyyətləri

İlk dəfə olaraq qırmızıquyruq qum siçanı Cryptosporidium cinsi üçün, ev siçanı isə Isospora cinsi üçün sahib qismində qeyd edilmişdir.  

İlk dəfə olaraq boz sicovulda Eimeria cinsinin əvvəllər məlum olmayan iki növü qeyd edilmiş və onlar molekulyar tədqiqat metodları (DNT amplifikasiyası, PZR və sekvenləşdirmə) vasitəsi ilə cins səviyyəsinə qədər təyin edilmişdir.

İlk dəfə olaraq adi meşə siçanının (Apodemus sylvaticus L.) paraziti olan Eimeria jerfinica Musaev & Veisov, 1963 növünün oosistaları tarla siçanının (Apodemus agrarius Pall.) fekal nümunəsində aşkar edilmişdir.

Elmiəsərlərininadları

1.  Гурбанова Т.Ф. Изоспоры (Apicomplexa: Eimeriidae) каменки-плясуньи (Oenanthe isabellina) обитателя полупустыни Гобустанского низкогорья/ ХI международная научная конференцияпаразитологовГрузии,посвященная 100-летию со дня рождения профессора Бориса Курашвили,Тбилиси, 2011, с.80-83

2.  Gurbanova T.F., Iskenderova N.H. Detection of Cryptosporidium (Apicomplexa, Sporozoa) in rodents, farm animals and wild birds in Gobustan / 2nd International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Kusadasi, 2013, p. 74

3.  Гурбанова Т.Ф., Мамедова С.О. К вопросу о видовом составе кокцидий (Sporozoa, Eucoccidiida) серой крысы (Rattus norvegicus) из разных районов Азербайджана // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology, 2013, Вип. 17, №1056, с. 103-108

4.  Гурбанова Т.Ф. Зависимость от некоторых факторов зараженности краснохвостых песчанок (Meriones erythrourus Gray.) эймериями (Eimeriidae, Apicomplexa) в полупустынных зонах Гобустана // AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2014, Cild 10, №2, s. 206-211

5.  Qurbanova T.F. Ev siçanlarında (Mus musculus) izosporid quruluşa malik olan oosistaların tapılması haqqında ilkin məlumat // Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, 2014, Cild 32, №1, s. 95-99

6.  Gurbanova T.F. Towards clarification of the species composition of Eimeria infecting red-tailed gerbil (Meriones libycus) in Azerbaijan / Eleventh International Coccidiosis Conference (ICC-XI), Dresden, 2014, p. 100

7.  Gurbanova T.F. Correlation with infection of Cryptosporidium of cattle and sheep and rodents in different ecosystems of Azerbaijan / 3th International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Edinburgh, 2015, p.69

8.  Гурбанова Т.Ф. Сравнительный анализ зараженности криптоспоридиями (Coccidia, Eimeriida, Cryptosporidium) рогатого скота  и грызунов в разных экосистемах Азербайджана // Вестник МГОУ. Серия: Естественные науки , 2015, №4, с. 22-28

9.  Qurbanova T.F. Kriptosporidioz niyə təhlükəlidir? /  Integration processes of the world science in the 21st century, Ganja,   10-14 October, 2016, pp 129-131

10.    Gurbanova T.F. The role of rodents in the distribution of the opportunistic human pathogens Coccidia (Apicomplexa, Coccidia) in urban ecosystems / 3rd International and 10th National Congress of Parasitology& Parasitic Diseases of Iran (NICOPA10), Shiraz, 1-3 November, 2017

Əsas iş yerivə ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Zoologiya İnstitutu, Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidmətitel.

+994 12 539 73 71

Mobiltel.

 +99450 518 47 46

Evtel.

 

Elektronpoçtu

turkan.qurbanova@gmail.com