İsgəndərov Təvəkkül Muxtar oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu, Qaraqocalı kəndi

Təvəllüdü

11.04.1953 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

23.00.11

Embrioloqiya və histoloqiya

“Bəzi sürünən növlərinin ilkin embrioqenezində morfoloji dəyişkənlik və onun adaptiv əhəmiyyəti”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82

51


19

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 2 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 -2

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda yayılmış zəhərli ilan növlərinin (Viperidae)  taksonomiyasını, yayılmasını, çoxalma biologiyası və onun adaptiv xüsusiyyətlərini, ekologiyasını öyrənmək, ilan zəhəri istehsalı məqsədilə gürzələrin süni şəraitdə saxlanması texnologiyasını təkmilləşdirmək istiqamətlərində tədqiqatlar aparmışdır.

1.Təcrübü olaraq müəyyən etmişdir ki, yumurta qoymaqla çoxalan sürünən növlərində (tısbağalar-Testudinidae və gürzələr-Viperidae) yumurtaların embrional inkişafın fərqli dövrlərində (rüşeym və dölönü) xaricə qoyması təkamüldə meydana çıxmış reproduktiv uyğunlaşmadır, yumurtalarının fərqli quruluş xüsusiyyətlətinə malik olması, habelə embrionların ekstremal xarici mühit təsirlərinə qarşı məhz həmin mərhələlrdə rezistentlik əldə etməsi ilə əlaqədardır.

2.Azərbaycanda yayılmış çöl gürzələrinin (Vipera eriwanensis, Vipera renardi, Vipera lotievi) taksonomiyasının və növ müxtəlifliyilərinin dəqiqləşdirilməsi üçün xarici alimlərlə birgə apardığı molekulyar – genetik tədqiqatlar ilkin olaraq Azərbaycanda yayılmış çöl gürzələrinin geofilogenetik baxımdan eyni növ qrupuna (“V.eriwanensis” ) aid olduğunu ehtimal etməyə əsas verir.

Elmi əsərlərinin adları

H-index

 1. İsgəndərov T.M. Levantiya irigürzəsinin (Macrovipera lebetina obtusa Dw.,1832) Azərbaycanda yayılmasına aid yeni məlumatlar // AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, 2016, Cild 34, №1, c.46-53
 2. Iskenderov T.M. Some aspects of thermobiology of the South Caucasian Gyurza (Macrovipera Lebetina Obtusa Dwigubsky, 1832). /Javadov S.A./. Journal of Entomology and Zoology Studies. E-ISSN: 2320-7078, P-ISSN: 2349-6800. JEZS 2016; 4(5): 960-963
 3. Искендеров Т.М. Гадюка Лотиева (Pelias lotievi, Serpentes, Viperidae) - новый вид для фауны Азербайджана. /Ахмедов С.Б., Бунятова С.Н./ Зоологический журнал РАН. М.: изд-во «Наука», 2017. Том 96, №1, с.:121-124 (ISSN 0044-5134)
 4. Искендеров Т.М. Распространение и численность закавказского полоза (Serpentes, Zamenis hohenackeri) в Азербайджане /Ахмедов С. Б./ Advances in Biology &Earth Sciences, 2017. Vol.2, No.1, pp.85-91
 5. Искендеров Т.М. Расширение ареала и численность закавказского полоза (Serpentes: Zamenis hohenackeri Strauch,1873) в Азербайджане / Ахмедов С.Б., Касимова Г.А./ AMEA Zoologiya institutunun əsərləri. 2017. Cild 35,   № 1. S: 149-156
 6. İsgəndərov T.M. İlanlar və zəhərli sancmalar haqqında Yaddaş kitabçası (Təlimatlar) // ”Indiqo” mətbəsi. Bakı, 2017. 38 səh.
 7. Iskenderov T.M. Reproductive biology of levant viper (Serpentes: Macrovipera lebetina obtusa dwigubsky, 1832) // International Journal of Zoology Studies ISSN: 2455-7269. Impact Factor: RJIF 5.14, 2018; Volume 3; Issue 1; pp. 142-144
 8. Искендеров Т.М. Биоразнообразие герпетофауны Азербайджана и проблемы ее охраны // AMEA Zoologiya institutu, Qafaqz Ekosistemi:Dünən, Bu gün, Sabah “Qafqazın 80 illik zooloji tədqiqatları”. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 noyabr 2016-cı il. Bakı-2018. S.469-474
 9. 60. Искендеров Т.М. Биоразнообразие герпетофауны Азербайджана и проблемы ее охраны. / Ахмедов С. Б. / Материалы докладов VI Всероссийской научно-практической конференции «Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов», Махачкала, 2018. С.:105-110
 10. İsgəndərov T.M. Cənubi Qafqaz  gürzəsinin (Macrovipera lebetina obtusa Dwigubsky,1832)  yumurta qoyma dövründə reproduktiv fəaliyyəti və onun adaptive xüsusiyyətləri // AMEA Xəbərləri. Biologiya və Tibb Elmləri. İSSN 2078-3388. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2018.  Cild 73, N 3. s: 45-51
 11. Искендеров Т.М. Внесезонная откладка яиц у закавказской гюрзы Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832) // Материалы VII съезда Герпетологического общества им. А.М. Никольского. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2019.  № 2(26),  с: 67-73
 12. Искендеров Т.М. Репродуктивнаяактивность самки левантинской гюрзы (Macrovipera lebetina obtusa Dwigubsky,1832) в период откладки яиц //Матеріали Х міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства  Кам’янець-Подільський, 16 -18 September 2019, с.23-24
 13. Искендеров Т.М. Первая находка ящерицы рода Podarcis Wagler, 1830 (Reptilia, Lacertidae) на Кавказе. /Доронин И.В.,Мустафаева Г.А., Кулиева А.М.//Зоологический журнал ЗИН РАН. Изд-во «Наука», 2020, том 99, №12, с.1437-1440 (ISSN 0044-5134)
 14. Искендеров Т.М. Распространение и охрана щитомордника Никольского, Gloydius caucasicus (Reptilia, Viperidae) в Азербайджане / А. А. Кидов , С. Н. Бунятова / //Современная герпетология. 2020. Т. 20, вып. . С. 107 – 115 (ISSN 1814-6090)
 15. Искендеров Т.М. Bнесезонная откладка яиц у закавказской гюрзы Macrovipera lebetina obtusa (Reptilia:Serpentes: Viperidae) – это спермоадаптация или эмбриоадаптация?//Экология, ИЭРиЖ УрО РАН. 2021, №1, с.77-80 (ISSN: 0367-0597) 
 16. İsgəndərov T.M. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin fauna müxtəlifliyi və onun bərpası imkanları ./Elşad Əsgərov,Qiyas Quliyev, Tahir Kərimov // Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları:keçmişi, bu günü və gələcəyi. Onlayn konfrans, 20-21 may 2021-ci il, Bakı. Konfransın materialları.  S.30
 17. İsgəndərov T.M. Qarabağın amfibilər və reptililər faunasının növ müxtılifliyi. /S.Bünyatova, G.Qasımova // AMEA, Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları:keçmişi, bu günü və gələcəyi. Onlayn konfrans, 20-21 may 2021-ci il, Bakı. Konfransın materialları. S. 80.
 18. İskenderov T.M. Species diversity and distribution of steppe aspes (Serpentes: Viperidae: Vipera) in Azerbaijan. // 1st İnternational Congress on Natural sciences (İCNAS-2021), 10-12 september, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 19. İskenderov T.M. First Record of the Lizard Genus Podarcis Wagler 1830 (Reptilia Lacertidae) in the Caucasus / I. V. Doronin, G. A. Mustafayeva and A. M. Kulievaa // ISSN 1062-3590, Biology Bulletin, 2021, Vol. 48, No. 8, pp. 163–166. © Pleiades Publishing, Inc., 2021. Russian Text © The Author(s), 2020, published in Zoologicheskii Zhurnal, 2020, Vol. 99, No. 12, pp. 1437–1440
 20. 71. Искендеров Т.М. Тактическая изменчивость в размножении некоторых яйцекладущих видов рептилий (Testudines, Ophidia) Азербайджана и ее адаптивное значение // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной Году науки и технологий и 20- летию химико-биологического факультета Ингушского государственного университета (г. Магас, 21-23 октября 2021 г.), с.130-133
 21. Tavakkul İskenderov. Eggs features and tactical variability in reproduction on of different egg-laying  species of reptilies (Testudines, Ophidia) in  Azerbaijan || Journal of Wildlife and biodiversity, 2022. Vol 6 No 2. p. 1-8/ DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7067277 On line ISSN 2588-3526
 22. Искендеров Т.М. Современное распространение и численность восточной степной гадюки (Vipera renardi Ghristoph, 1861), Squamata, Viperidae) в Азербайджане /Наджафов Дж.А./. Российская Академия Наук, Зоологический журнал Москва. – 2022, т. 101, №10. С.1155-1161.
 23. Iskenderov T. Dwarf vipers come out big: perspectives on distribution, taxonomy, and conservation of grassland vipers in West Asia /Mebert K. Kariş M. Iğci N. Iankoshvili G. Sanakoeva A. Schmid L. Tadevosyan T, Rajabizadeh K. Mammadov A. Zinenko O./ p. 61. In: PROGRAM & BOOK OF ABSTRACTS. 21st European Congress of Herpetology. September 5th-9th, 2022, Belgrade, Serbia.
 24. Iskenderov T. Brief Report on Steppe Vipers (Viperidae: Vipera/Pelias) and their New Findings in Azerbaijan / Journal of Wildlife and Biodiversity, Volume 4, issue 5, JOJWB.MS.ID.555647 (5 december 2022)
 25. İsgəndərov.T.M. Qarabağın fauası// AMEA, “Elm və Həyat” elmi-populyar jurnalı. Bakı. “Elm”Nəşriyyatı -Bakı -2022.№4 (478) s.69-71
 26. İskenderov T.M. Molecular analysis of recently introduced populations of the Italian wall lizard (Podarcis siculus) // Acta Herpetologica 17(2): 147-157, 2022 ISSN 1827-9635 (print) © Firenze University Press ISSN 1827-9643 (online) www.fupress.com/ah DOI: 10.36253/a_h-12542
 27. Искендеров Т.М. Современное распространение и численность восточной степной гадюки (Vipera renardi (Christoph 1861), Squamata, Viperidae) в Азербайджане /Наджафов Дж. А.// Зоологический журнал, РАН. 2022, T. 101, № 10, стр. 1155-1161
 28. İsgəndərov T.M. Sürünənlər və ya Reptiilər sinifi (Reptilia). Tısbağalar və Pulcuqlular dəstələri // Azərbaycan faunasının informasiya sistemi (Onurğalılar). Baş redactor Ələddin Eyvazov. Zoologiya institutu. Bakı, 2023. “Tərəqqi” MMC. S. 131-158
 29. İsgəndərov T.M. Bünyatova S.N. İlanlar yarımdəstəsi (Serpentes). // Azərbaycan faunasının informasiya sistemi (Onurğalılar). Baş redactor Ələddin Eyvazov. Zoologiya institutu. Bakı, 2023. “Tərəqqi” MMC. S.131-158.
 30. Искендеров Т.М., Гасимова Г.А., Бунятова С.Н. Герпетофауна островов Апшеронского и Бакинского архипелагов западного побережья Среднего Каспия// Международная научная конференция «Зоологические исследования в Казахстане в XXI веке: итоги,проблемы и перспективы», посвященная 90-летию РГП «Институт зоологии» КН МНВО РК, 13-16 апреля 2023 года, Алматы, 2023 г. Сборник статей. С.578-583.
 31. İsgəndərov T.M. Kompleks üsulla süni saxlama şəraitində Levantin gürzəsinin (Macrovipera lebetina Linneaus, 1758) istismar müddəti və reproduktiv fəaliyyəti// TƏBİƏT VƏ ELM Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 2.101. 2023 / Cild: 5 Sayı: 4 / 7-13 ISSN: 2707-1146

3

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin  üzvü 

Pedaqoji fəaliyyəti

2011-2020-ci illərdə LDU və BDU –da bakalavr və magistratura pillələrində zooloji fənnlərinin tədrisi, Hazırda AMEA Zoologiya İnstitutunda magistrlərə ixtisas fənnlərinin tədrisi.

Digər fəaliyyəti 

Bioloji Müxtəliflik Mərkəzi İctimai Birliyinin üzvü

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 -

Mobil tel.

(+994 50) 338-95-67 

(+994 55) 901 37 16

Ev tel.

 012 465 84 39

012 569 36 05

Faks

 -

Elektron poçtu

iskenderov52m@mail.ru