Muxtarov Hafiz Şahhüseynoğlu

Anadan olduğu yer

Ermənistan SSRİ

Amasiya rayonu, Yeniyolkəndi 

Təvəllüdü

08.02.1961 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

03.00.08

Zoologiya

“Sərçəkimi quşların yuvalama dövründəakustik vəərazi davranışı”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdəçıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan vəindeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65


9

 

 

əlliflik şəhadətnamələrinin vəpatentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Sərçəkimi quşların akustik aktivliyinin sutkalıq dinamikası vəona təsir edən faktorlar ilin fəsillərində, çoxalma dövrünün müxtəlif fazalarında öyrənilib. Nəticədəakustik aktivliyin onun ərazi quruluşu vədavranışı iləbağlılığı aşkar olunub. İlk dəfəolaraq vokal aktivliyin sutkalıq dinamikası ilboyu vəçoxalma dövrünün müxtəlif fazalarında adi hörücü (Fringilla coelebs), Avropa cilovlusu (Sitta europaea), qaraca arıquş (Parus ater), adi sarıköynək (Oriolis oriolis) vəqarabaş vələmirquşu (Emberiza melanocephala) timsalında bütün təfsilatı iləöyrənilib. Akustik fəaliyyətin gün ərzindədəyişməxarakterinin hər növün bioloji vəekoloji xüsusiyyətlərindən asılı olması araşdırılıb; Sərçəkimi növlərin akustik – etoloji xüsusiyyətlərinəgörətəsnifatı verilib; Ərazi quruluşunun vədavranışının bütün çoxalma dövrü ərzindəquşların nigah statusu vəçoxalma fazasından asılı olaraq dəyişməsi aşkar edilib; Etoloji faktorların həşəratyeyən quşların həyatında mühüm rolu müəyyənləşdirilib, bu da kənd təsərrüfatı vəyeni salınmış meşəsahələrinəonları cəlb etmək vəziyanvericilərəqarşı bioloji mübarizədəistifadəetməyəgeniş imkanlar açır. Öyrənilmiş növlər akustik davranışın çoxalma biologiyasına bağlılığına görəetoloji qruplara ayrılıb. 

Elmi əsərlərinin adları

Məqalələr

1. Акустическое и территориальное поведение обыкновенной иволги в период гнездования. Матер. науч. – прак. конф., Фауна, население и екология птиц Сев. Кавказа, Ставрополь. – 1991, стр. 158 – 159.

2. Отражение физиологического состояния в суточной активности зяблика. Матер. I – го съезда общества физиологов Азербайджана. Баку, 1994, 276 с.

3. Распространение, относительная численность и экологические особенности фоновых видов воробиных птиц в лесных ландшафтах. Тез. докл. Всесоюз. Совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. Уфа, 1989, с. 174 – 176.   

 4. Xəzərdəantropogen təsirlər nəticəsindəyaranmış ekoloji fövqəladəvəziyyətin onun eko – bioloji vəornitokompleksinətəsiri xüsusiyyətləri. “Dəniz nəqliyyatında innovativ texnologiyalar”. X Beynəlxalq elmi – texniki konfrans. Bakı, 2015, s. 66 – 71.

5. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun ornitofaunası vəquşların təyyarələrlətoqquşmasının qarşısının alınması tədbirləri. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri. Cild 5, № 1, Bakı, 2013, s. 30 – 34.

Respublika, beynəlxalq vəxarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

 1992 – 1996 – cı illərdəBakı ş. “Zəngi” liseyindəmüəllim, 2002 – 2007 – ci illərdə  Bakı ş. 10 saylı orta məktəbin direktoru; 2009 – 2016 – cı illərdəFHN – nin Akademiyasında  müəllim işləmişdir.

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif vəmükafatları

Azərbaycan Respublikası FHN-nin 10 illiyi Azərbaycan Respublikasının Yubiley Medalı

Əsas iş yeri vəünvanı

Azərbaycan MEA Zoologiya İnstitutu, Bakı, AZ 1073, Bakı, keçid 1128, məhəllə504. 

Vəzifəsi

Quru Onurğalıları laboratoriyasının böyük elmi işçisi

Xidməti tel.

(+994 12) 539 73 71 

Mobil tel.

(+994 50) 33474 61 

Ev tel.

(+994 12) 3238051 

Faks

(992-12) 439 73 53 

Elektron poçtu

nihad883@mail.ru