Musayeva Zöhrə Yusif qızı

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Qazaxrayonu, Poylukəndi 

Təvəllüdü

05.07.1956 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Elmi adı

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.09

Entomologiya

Şimali-şərqi Azərbaycanda gavalı cinsindən (Rosaceae, Prunus) olan bitkilərə zərərverən buğumayaqlılar 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

71

2315

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan faunasında 251 növ buğumayaqlı tədqiq edilib. Zonalar və landşaftlar  üzrə  yayılmalarının  təhlili verilən bu buğumayaqlılardan 148-i gənələr, 103-ü isə cücülərdir. Gənələrdən 5 növ Zaqafqaziya , 47 növ Azərbaycan, cücülərdən isə 1 növ Qafqaz, 11 növ Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə verilir. 5 Növ gənənin biologiyası  ilk dəfə öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Тидеиды (Acariformes: Tydoidea) Азербайджана //БиологическоеразнообразиеКавказа. ТрудыТретьейМеждународнойконференции. Т.1. Нальчик.2004, с.77-82

2.Abşeronun ağac və kollarına zərər vuran fır gənələri, onların təsərrufat əhəmiyyəti // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, 2005, №3-4, s.118-123

3.Фитосейиды (Parasitoformes:Mesostigmata) виноградниковАзербайджана //ИзвестияНАНАзербайджана,2007,№3-4,с.96-101

4.Экологические группы хищных актинедидных клещей Большого Кавказа в пределах Азербайджана // Проблемы почвенной зоологии. Материалы 15 Всероссийского совещания по почвенной зоологии ,2008,Москва,КМК,с.9-10

5.Kəndtəsərrüfatı bitkilərininzərərvericilərinə qarşıbiolojimübarizədə koksinellidlərdən (Coleoptera, Coccinellidae) istifadəninmümkünlüyü// Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, II cild, Bakı, 2010, s.366-371

6.Паутинные клещи и естественные враги плодовых культур Гянджа – Казахской зоны Азербайджана// Биологические музеи: роль и место в научно-образовательном пространстве, Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции, 19-20июня 2011г.г. Махачкала, с108-112

7.Inflyence of Ecological factors (Radiation) on a biodiversity of Ladybirds// Microbiology and Biotechnology, Vol. №3,p.35-41, Tbilisi,2011

8.Influence of Heavy Metals and Radiation on Biodiversity of Coccinellidae// Mathematical Modeling  and Simulation in Applied Sciences Finland, 2012, p.66-71

9.The Influence of Ecological Factors on Benign Predators (Coccinellidae) of Azerbaijan Fauna// Recent  advances in circuits communications and signal processing. Camridge, UK. February 20-22, 2013. P.81-84

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya İnstitutu. Abbaszadə, məhəllə 504, keçid 1128

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

Mobil tel.

 

Ev tel.

 

Faks

Elektron poçtu

zohra_musayeva@mail.ru