Məmmədova Fəridə Zöhrab qızı

Anadan olduğu yer

Naxçıvan ş. 

Təvəllüdü

16.07.73 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, farmakoloqiya fakultəsi 

Elmi dərəcəsi

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


24 06.02

biokimya

«Ev toyuqlarının eimeriozu (E.tenella) və müalicəsı  zamanı «parazit-sahib» sistemində qlutamatdehidrogenaza, aspartat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin fəallığ

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

  • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

67

29

 8 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Müxtəlif cinsdən olan toyuq toyuq cücələrinin eimeriozları zamanı qaraciyərdə amin turşu mübadiləsində iştirak edən fermentlərinin fəallığı öyrənilmiş, E.tenella parazitinin oosistalarında triptofanın, qlutamatdehidrogenaza, aspartat - və alaninaminotransferaza fermentlərinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

Arı zəhərinin IR, UV-VIS spektrləri, temperaturun zəhərin spektral xüsusiyyətlərinə təsiri öyrənilmişdir. Arı zəhərində fosfoliraza A və hialuronidazanın aktivliyi tədqiq edilmişdir.

Kənd təsərrüfatı heyvanlarında - keçilərdə, qoyunlarda, inəklərdə ibtidai parazitlərin assosiativ invaziyaları zamanı parazit - sahib münasibətlərinin bəzi parazitoloji və biokimyəvi göstəriciləri tədqiq edilib. İri və xırdabuynuzlu heyvanların qaraciyərində eimeriozlar zamanı zülal mübadiləsi və bu mübadilədə iştirak edən AST və ALT fermentlərin fəallığı, qanın morfoloji göstəriciləri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

H-index

1. Koksidelerin  (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakteristiki // ХИИИUlusal konqresi.-İstanbul,1997-s. 519-626.

2. E. tenella (Apicomplexa, Coccidia) oosistalarının  qlutamatedehydrogenaza, alanin- və  aspartataminotransferaza fermentləri və aminturşularının alkil törəmələrinin onların aktivliyinə təsiri.// Təbiyət və enerqetik elmləri jurnalı, Türkiyə,  2007,  s. 25-27.

3. Qaz xromotoqrafiya metodu ilə ekolojı çirkləndiricilərin bal arısının (Apis MelliferаL. Caucasica) həyyat fəaliyyəti məhsullarına təsirinin öyrənilməsi. // ZEU Vestniki (Ukrayna),   2012, №2, s. 35-40.

4. Bal arısının (Apis MelliferаL. Caucasica) həyyat fəaliyyəti məhsullarına γ- şualandırmanın təsiri.// ZEU Vestniki (Ukrayna),   2012, №3, s. 35-40.

5.Electrophysical Properties Of Propolis Of A Honey Bee - Apis Mellifera Caucasica. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 4(9)1-1, 2014, 100-102. 

6.The study on activity of bee venom phospholipase A2 from Apis Mellifera Caucasica L in honey bees. Nova Explore Publications Nova Journal of Medical and Biological Sciences PII: S2292793X1500011-4 Vol. 4(3) 2015:1-7.

7.The seasonal activity of hyaluronidase in venom of a honey bee (Apis Mellifera Caucasica) in varios regions of Azerbaijan. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2016, 4(4), p. 1388-1391.

8.Influence of environmental pollutans of Azerbaijan on venom of Apis mellifere L. Caucasica. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2016, 238-241.

9.The seasonal activity of hyaluronidase in venom of a honey bee (Apis Mellifera Caucasica) in varios regions of Azerbaijan. Journal of Entomology and Zoology Studies. (Thomson Reuters ISI indexed), 2016, 4(4), p. 1388-1391.

10.Leucocytozoonosis in chikens (Gallus Gallus Domesticus) . Acta scientific medical sciences. Vol. 3. İssue 2, 2019. P. 110-112.

11.Effects of the Artemisia absinthium L. extracts on Eimeria tenella oocysts in vitro. Acta scientific microbiology. Vol. 2. İssue 9, 2019. P. 135-140.

12.Sex differences in the blood protozoa of the domestic birds- chickens (Gallus domesticus) and turkeys (Meleagridis gallopavanoL). Biology and Fharmacy Research, 2021, p. 32-35.

13.Cryptosporidies(Cryptosporidiidae, Coccidia, Apicomplexa) of sheep in Azerbaijan. Egyptian Journal of Veterinary Sciences, Vol. 53, № 3, p. 363-366.

-

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu

Bakı, AZE1073, keçid 1128, məhəllə 504. 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel.

Mobil tel.

(+994 55) 7200832 

Ev tel.

(+994 12) 5645214 

Faks

 

Elektron poçtu

farida.mammadova5@mail.ru

 f.mammadova@zoology.science.az