Məmmədova Fəridə Zöhrab qızı

Anadan olduğu yer

Naxçıvan ş. 

Təvəllüdü

16.07.73 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, farmakoloqiya fakultəsi 

Elmi dərəcəsi

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


24 06.02

biokimya

«Ев тойугларынын еймериозу (E.tenella) вя мцалижяси заманы «паразит-сащиб» системиндя глутаматдещидроэеназа, аспартат- вя аланинаминотрансфераза ферментляринин фяаллыьы» 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

1

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Aь плимутрок, йерли гара вя чил-чил тойуг жинсиндян олан ев тойугларынын еймериозлары заманы гаражийярдя аминтуршу мцбадилясиндя иштирак едян ферметлярин фяаллыьынын дяйишилмяси, йерли гара вя чил-чил тойуг жинсляринин еймериоза гаршы даща дюзцмлц олдуьуну мцяййянляшдирмишдир.

İlk dəfə E. tenella parazitinin oosistalarının zülallarında aminturşu triptofanın, qlutamatdehidroqenazanın, aspartat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Koksidelerin  (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakteristiki // ХИИИUlusal konqresi.-İstanbul,1997-s. 519-626.

2. E. tenella (Apicomplexa, Coccidia) oosistalarının  qlutamatedehydrogenaza, alanin- və  aspartataminotransferaza fermentləri və aminturşularının alkil törəmələrinin onların aktivliyinə təsiri.// Təbiyət və enerqetik elmləri jurnalı, Türkiyə,  2007,  s. 25-27.

3. Qaz xromotoqrafiya metodu ilə ekolojı çirkləndiricilərin bal arısının (Apis MelliferаL. Caucasica) həyyat fəaliyyəti məhsullarına təsirinin öyrənilməsi. // ZEU Vestniki (Ukrayna),   2012, №2, s. 35-40.

4. Bal arısının (Apis MelliferаL. Caucasica) həyyat fəaliyyəti məhsullarına γ- şualandırmanın təsiri.// ZEU Vestniki (Ukrayna),   2012, №3, s. 35-40.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu

Bakı, AZE1073, keçid 1128, məhəllə 504. 

Vəzifəsi

böyük elmi işçi 

Xidməti tel.

Mobil tel.

(+994 55) 7200832 

Ev tel.

(+994 12) 5645214 

Faks

 

Elektron poçtu

farida.mammadova5@mail.ru