Şaiq Rəhim oğlu İbrahimov

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 

 

Təvəllüdü

01.03.1951  

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (1972)

Elmi dərəcəsi

Biologiyaüzrəelmlərdoktoru (1991)

Elmi adı

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2429.01

Parazitologiya

“Lənkərantəbiivilayətisuhovzələribalıqlarınınparazitləri”  (1977)

Doktorluqdissertasiyasının
mövzusu:

- ixtisasşifri

- ixtisasınadı

- mövzununadı

 

 

2429.01

Parazitologiya

“Xəzərdənizibalıqlarınınparazitləri (növtəkibi, sistematikası, faunasınınekolojivəzoocoğrafitəhlili)”(1991)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  165

  63

 

   12

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

  9

  1

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın daxili su hövzələrində və Xəzər dənizində yaşayan balıqların parazitlərinin faunasının ekoloji,zoocoğrafi və epizootoloji təhlili. Xəzərin hidrofaunasının mənşəyinin aşkara çıxarılması və formalaşması prosesinin nəzəri rekonstruksiyası.Ətraf mühitin durumundan asılı olaraq, o cümlədən iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar,ekoloji qiymətləndirilmə

Elmi əsərlərinin adları

Kitablar

1.Паразиты и болезни рыб Каспийского моря (эколого-географический анализ, эпизоотологическая и эпидемиологическая оценка) (2012)

2.İqlim dəyişmələri və ekoloji stabillik (2011)

3.Medical zoology (2010, 2016)

4.Экология и зоогеография паразитов рыб водоемов Ленкоранской природной области (1980)

 

Bəzi məqalələr

1.Формирование фауны паразитов рыб водоемов Азербайджана в экологических условиях четвертичного периода (2015)

2.Xəzər dənizinin ixtiofaunasının formalaşması yolları (2013)

3.Qlobal iqlim dəyişməsi prosesi ilə əlaqədar zooloji tədqiqatlar qarşısında duran əsas vəzifələr (2012)

4.”Environmental Aikido” in connection with Global Climate Change (2011)

5.Современное состояние проблем возникновения жизни на земле и происхождения человека с точки зрения философии всеединства (2010)

6.Davamli inkişafa keçid şəraitində ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlərin qiymətləndirilməsi prosesi (2009)

7.Опыт оценки воздействий на окружающую среду и социальную сферу при осуществлении проекта строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан на территории Азербайджана (2009)

8.The circulation ways of fish parasites in the Azerbaijan water bodies (2008)

9.First practice of independent environmental, health and safety audit of the private dairy production plant in Azerbaijan. Environmental risk assessment and environmental management (2005)

10.Микроэволюция некоторых моногеней рыб Каспийского моря (1998)

11.MingəçevirsuanbarındaKürkülməsininböyüməsinədair (1972)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.YUNESCO-nun “Man and Biosphere” (M&B) proqrarımının AzərbaycanMilliKomitəsininkatibi.

2.YUNESCO-nun ətraf mühit üzrə eksperti.

3.“Proceedings of the Man and Biosphere (UNESCO)” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

4.Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü.

5.“AMEA Zoologiya İnstiruru əsərləri” və “Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri” elmi məcmuələrinin redaksiya heyətlərinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti

 1978-ci ildən başlayaraq müxtəlif universitetlərdə, cümlədən xarici ölkələrdə (İtaliya, İran, Türkiyə), bioloji fənlərdənAzərbaycan, rus və ingilis dillərində mühazirələr

Təltif və mükafatları

AMEA-nın Fəxri fərmanları

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504 

Vəzifəsi

Baş elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 538 83 58 

Mobil tel.

(+994 50) 610 45 33 

Ev tel.

(+994 12) 492 31 69 

Faks

 (+994 12) 538 4767 

Elektron poçtu

shaig@zoology.science.az , shaig-ibrahimov@rambler.ru