XƏBƏRLƏR
1300 Arxiv

2016.10.18

İkinci Azərbaycan Elm Festivalına hazırlıq işləri müzakirə olunub

Oktyabrın18-də AMEARəyasətHeyətində İkinciAzərbaycanElmFestivalınahazırlıqişləriilə bağlı iclaskeçirilib.

Tədbirigiriş sözü ilə açanAMEA-nınAlimlərEvinindirektoru, tarixüzrə fəlsəfə doktoru Nuridə Quliyeva elminpopulyarlaşdırılmasındafestivalınəhəmiyyətindəndanışıb. N.Quliyeva31 oktyabr- 5 noyabr2016-cı iltarixlərində keçiriləcəkfestivalahazırlıqişlərininBakı ilə yanaşı, regionlardadayüksəksəviyyədə davametdiyinivurğulayıb. IElmFestivalında15 mindənartıqinsanıniştiraketdiyinixatırladanAlimlərEvinindirektorubuilfestivaldatəxminən50 mindənçoxinsanıniştirakınıngözlənildiyinidiqqətə çatdırıb.

N.Quliyevabildiribki, festivalçərçivəsində ölkə alimlərininənsonnailiyyətlərinümayiş olunacaq, müxtəlifkonfranslar, konsertlər, regionalelmimərkəzlərə ekskursiyalartəşkilediləcək. Həmçiningəncalimlərinelminbütünsahələriüzrə çıxışları, yaradıcılıqemalatxanaları və interaktivsərgilərlə tanışlıq, elmilaboratoriyalaraekskursiyalar, müsabiqələr, yenielminailiyyətləriözündə əksetdirəncəlbedicişoular, akademiyanınmüəssisə və təşkilatlarınaaidelmi-populyarfilmlərinnümayişinəzərdə tutulur.

Qeyd olunub ki, Bakı, Naxçıvan, Sumqayıt, Şəki və Gəncə şəhərlərində keçiriləcək festival AMEA-nın təşəbbüsü, UNESCO, Azərbaycan Respublikasının Təhsil və Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirlikləri, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi və Moskva Dövlət Universitetinin təşkilati dəstəyi ilə baş tutacaq.

 

http://science.gov.az/news/open/4391