Əhmədov Elşad İlyas oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sabirabad rayonu, Qaratoğay kəndi  
  
Təvəllüdü 10.02.1969  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru  
Elmi adı dosent
Elmi rütbəsi
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.19

Parazitologiya

"Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və müalicəsində bəzi parazitoloji və zülal mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi"

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

2429.01

Parazitologiya

"Ev toyuqlarının eymeriozunun (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) əsas törədiciləri və onlara qarşı koksidiostatik preparatlarla birgə yerli dərman bitkilərinin təsir mexanizmi"

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

77
20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 
 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə kompleks parazitoloji və boikimyəvi metodları tətbiq etməklə baytarlıq təbabətində bu vaxta qədər işlədilməmiş aminturşuların alkil törəmələrinin antieymerioz təsirə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Sahib heyvanların orqanizminin biokimyəvi göstəricilərinə, yaşamalarına, çəki artımına, parazitin reproduktivliyinə əsasən amin turşu törəmələrinin quşların eymeriozu ilə mübarizədə perspektiv dərman preparatı ola biləcəyi əsaslandırılmışdır. Qanda ümumi zülalın və bir neçə zülal fraksiyasının miqdarına görə eymeriyalara qarşı işlədilən preparatların effektliyinin qiymətləndirilməsi metodu hazırlanmışdır. Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və onun baykoks və acı yovşan ilə müalicəsi zamanı amin turşu mübadiləsində və fermentlərin fəallığında baş verən dəyişkənliklər müəyyənləşdirilmış, parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi mahiyyətinin bəzi məsələləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır. İlk dəfə baykoks ilə acı yovşanın kombinasiyasının ev toyuqlarının eymeriozunun müalicəsində istifadə sxemləri təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Yolçiyev Y.Y., Medetov R.İ., Ahmadov E.İ., Aliyeva F.Z., Алиева Ф.З. Koksidilerin (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakerkistiği // XІІІ Ulusal bioloji konqresi. Molekular Bioloji ve Genetik Seksiyonu, İstanbul, 1997. s. 519-526

Ахмедов Э.И.. Гематологические показатели цыплят местных черных пород при экспериментальных эймериозах – Eimeria tenella // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, №2, Запорiжжя 2012, с.29-35.

Ахмедов Э.И.. Биохимическая оценка лечебной эффективности байкокса при кокцидиозе цыплят местных черных пород Азербайджана //Вестник Саратовского госаграрногоуниверситета, 2013, №7, c.8-10.

Ахмедов Э.И.. Влияние кокцидиоза на содержание аминокислот в печени цыплят // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия Биология, Вып. 16, №1035, 2012, с.32-36.

Ахмедов Э.И.Сравнительное исследование активности трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeriatenella и леченных байкоксом // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия Биология, Харков. Нац. Уни. Вып. 17, №10 (56), 2013, с.5-9

Ахмедов Э.И. Оценка состояния организма цыплят по биохимическим показателям в период лечения экспериментального эймериоза (Eimeriatenella) //Вестник БГУ. Серия 2. Химия. Биология. География . 2014№ 1, c. 3-11.

Ahmadov E.İ. Dynamics of free amino acids in the serum of chickens for the treatment of experimental eymeriosis (Eimeria tenella) //Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS), 2014. 4(4)1-1, p.118-112.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Respublikası Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti "2003-2012-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında müəllim. 2014 – cü ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin Biotibbitexnika kafedrasında dosent. "
Digər fəaliyyəti " D01.071 Dissertasiya şurasının elmi katibi. AMEA Zoologiya institutunun elmi əsərlərinin və Azərbaycan Respublikası Zooloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin redaksiya heyətinin üzvü. "
Təltif və mükafatları AMEA-nın fəxri fərmanı
İş yeri və ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, AZ 1073, Bakı şəh., A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5397371 
Mobil tel. (+994 55) 7783183 
Ev tel. (+994 12) 4340673 
Faks (+994 12) 5397353
Elektron poçtu parazitolog@mail.ru