Əhmədov Elşad İlyas oğlu
 

Əhmədov Elşad İlyas oğlu

İcraçı Direktor

  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Sabirabad şəh, Qaratoğay kəndi
  Təvəllüdü: 10.02.1969
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti
Elmi Dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru, dosent
Elmi Rütbəsi:
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:
İxtisas şifri: 2429.01
İxtisasın adı: Parazitologiya
Mövzunun adı: Ev toyuqlarının emeriozu (E.tenella) və müalicəsində bəzi parazitoloji və zülal mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas şifri: 24.29.01
İxtisasın adı: Parazitologiya
Mövzunun adı: Ev toyuqlarının eimeriozunun (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) əsas törədiciləri və onlara qarşı koksidiostatik preparatlarla birgə yerli dərman bitkilərinin təsir mexanizmi
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 120
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 42
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 30
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı: 1
Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:

Elmlər doktorlarının sayı:

3

 Əsas Elmi Nailiyyətləri:

İlk dəfə kompleks parazitoloji və boikimyəvi metodları tətbiq etməklə baytarlıq təbabətində bu vaxta qədər işlədilməmiş aminturşuların alkil törəmələrinin antieimerioz təsirə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Sahib heyvanların orqanizminin biokimyəvi göstəricilərinə, yaşamalarına, çəki artımına, parazitin reproduktivliyinə əsasən amin turşu törəmələrinin quşların eimeriozu ilə mübarizədə perspektiv dərman preparatı ola biləcəyi əsaslandırılmışdır. Qanda ümumi zülalın və bir neçə zülal fraksiyasının miqdarına görə eimeriyalara qarşı işlədilən preparatların effektliyinin qiymətləndirilməsi metodu hazırlanmışdır.

Ev toyuqlarının eimeriozu (E.tenella) və onun baykoks və acı yovşan ilə müalicəsi zamanı amin turşu mübadiləsində və fermentlərin fəallığında baş verən dəyişkənliklər müəyyənləşdirilmış, parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi mahiyyətinin bəzi məsələləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır. İlk dəfə baykoks ilə acı yovşanın kombinasiyasının ev toyuqlarının eimeriozunun müalicəsində istifadə sxemləri təklif edilmişdir.
   Elmi Əsərlərinin Adları:

 1. Ахмедов Э.И. Гематологические показатели цыплят местных черных пород при эксперимен-тальных эймериозах – Eimeria tenella // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, №2, Запорiжжя 2012, с.29-35. 

2.Ахмедов Э.И. Биохимическая оценка лечебной эффективности байкокса при кокцидиозе цыплят мест-ных черных пород Азербайджана //Вестник Саратов-ского госаграрногоуниверситета,  2013, №7,  8-10.

3.Ахмедов Э.И.. Влияние кокцидиоза на содер-жание аминокислот в печени цыплят // Вестник Харьковского национального университета, cерия Биология, Вып. 16, №1035, 2012, с.32-36.

4.Ахмедов Э.И. Сравнительное исследование активности трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeria tenella и леченных байкоксом // Вестник Харьковского национального университета, серия  Биология, Вып. 17, №10 (56), 2013, с.5-9.

5.Ахмедов Э.И. Оценка состояния организма цыплят по биохимическим показателям в период лечения экспериментального эймериоза (Eimeria tenella) // Вестник БГУ. Серия Химия. Биология. География . 2014  1, c. 3-11.

6.Ahmadov E.İ. Dynamics of free amino acids in the serum of chickens for the treatment of experimental eimeriosis (Eimeria tenella) // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS), 2014, p.112-118.

7.Hajiyeva N.A, Ahmadov I. Intestinal parasites in domestic pigs (Sus scrofa domesticus) in farms of Azerbaijan // Journal of Entomology and Zoology Studies 2016, 4(3), p.170-173.

8.Ahmadov E.I., Topchiyeva Sh.A., Hasanova J.V., Namazova A.A. Effects of herbal plants on ducks and quail infected with Eimeria species // Journal of Entomology and Zoology Studies 2016; 4(4): 1150-1152.

9.Samadova S.O., Ahmadov E.I., Hasanova J.V., Mammadova F.Z. Blood parasites in Galliformes from the some districts of Absheron region // Journal of Entomology and Zoology Studies 2017; 5(6): 2404-2407.

10.Ahmadov E.I., Hasanova J.V., Topchiyeva Sh.A. Mammadova F.Z., Mammadova S.M. Determination of the Activity of ALT and AST Enzymes of Blood in the Sheep Infected with Helminthes // Toxicology: Open Access, 2018, 3p. 

11.Ahmadov E.I., Hasanova J.V., Samadova S.O., Topchiyeva Sh.A. Leucocytozoonosis in Chickens (Gallus Gallus Domesticus) // Acta Scientific Medical Sciences February 2019, 3, Issue 2, p. 110-112.

12.Ahmadov E.I., Hasanova J.V., Mammadova F.Z., Topchiyeva Sh.А. Effects of the Artemisia absinthium L. Extracts on Eimeria tenella Oocysts In Vitro // Acta Scientific Microbiology, September 2019, Vol.2(9), p.135-140.

13.Ahmadov E.I., Hasanova J.V., Mammadova F.Z., Topchiyeva Sh.А. Effects of the Artemisia absinthium L. Extracts on Eimeria tenella Oocysts In Vitro // Acta Scientific Microbiology, September 2019, Volume 2, Issue 9, p.135-140.

14.Yusifov, E.Ahmadov. Fanual Diversity of Azerbaijan. Biodiversity, Conservation and Sustainability in Asia. Münür Öztürk, Volkan Altay, Recep Efe Editors. Volume 1: Prospects and Challenges in West Asia and Caucasus. 2021. 659 p. (Chapter 19), p.501-525.

15.E.I. Ahmadov. On the preparation of the III edition of the "Red Book" of the Republic of Azerbaijan: Red List of Karabakh fauna // Journal of Life Sciences and Biomedicine, 2021, vol.(3)76, №2, p.11-23.

16.Ahmadov E., Mammadova F., Gasanova Zh., Samedova S., Hajiyeva N. Cryptosporidies (Cryptosporidi-idae, Coccidia, Apicomplexa) of Sheep in Azerbaijan // Egyptian Journal of Veterinary Sciences, 2022, Vol. 53, No. 3, pp. 363-366.

17.E.Ahmadov, Z.Gasanova, F.Mammadova, Sh. Topchiyeva, S.Samadova. N.Hajiyeva. Dynamics of blood hematological parameters during treatment eimeriosis (Eimeria tenella) of chickens with Artemisia absinthium. // Experımental And Clınıcal Medıcıne Georgıa. №7, 2022, p.1-4.

18.Malikova Z. G., Ahmadov E. I. Coccidial fauna of pheasants (Phasianus colchicus colchicus) // Амурский зоологический журнал, 2023, том XV, № 1. c. 155-161.

H-İndex

2

Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü: Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin və Azərbaycan Biokimyaçılar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji Fəaliyyəti:

2000-2013 illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dosent

2014-2020 Azərbaycan Texniki Universitetində dosent
Digər fəaliyyəti:

ARETN Zoologiya İnstitutunun Parazit - sahib münasibətlərinin biokimyası laboratoriyasının müdri vəzifəsini icra edən

Təltif və Mükafatları: AMEA-nın Fəxri Fərmanı
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AMEA Zoologiya İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə
  Vəzifəsi:

AMEA Zoologiya İnstitutunun icraçı direktoru

  Telefon:

Xidməti Telefon: (012) 539-74-04

(012) 510-75-32

Mobil Telefon: (+994 55) 778 31 83

Ev Telefonu: (+994 12) 434 06 73

Faks:  (+994 12) 5397353

Elektron Poçtu:

parazitolog@mail.ru