Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu

İlham Xəyyam oğlu Ələkbərov

Protozoologiya Laboratoriyasının Müdiri

  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 20.11.1948
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi Dərəcəsi: Biologiya elmləri doktoru
Elmi Rütbəsi: Professor, müxbir üzv
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:
İxtisas şifri:
İxtisasın adı: Zoologiya
Mövzunun adı: Mingəçevir, Varvara və Ceyranbatan su anbarlarının plankton infuzorları.
  Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas şifri:
İxtisasın adı:
Mövzunun adı: Azərbaycanın daxili şirin su hövzələrinin sərbəst yaşayan infuzorları
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 180 elmi əsər, 3 monoqrafiya 
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı: 115
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 86
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı: 1
Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:

Elmlər doktorlarının sayı

9

2

  Əsas Elmi Nailiyyətləri: Müasir sitoloji və ekoloji metodların müəllifi, sərbəstyaşayan ibtidailərin morfologiyasının və ekologiyasının öyrənilməsi, həmçinin ibtidailərin hüceyrə-orqanizm və birlik səviyyəsində ətraf mühitin çirklənməsinin biotestləşdirilməsi metodlarının işlənib hazırlanması. 130 yeni sərbəstyaşayan ibtidai növünü təsvir etmişdir.
   Elmi Əsərlərinin Adları:

► И.Х.Алекперов. Атлас свободноживущих инфузорий (Классы Kinetofragminophora, Colpodea, Olygohymenophora, Polyhymenophora). Изд-во "Борчалы", Баку, 2005, 310 с.

► И.Х.Алекперов. Свободноживущие Инфузории Азербайджана (экология, зоогеография, практическое значение). Баку, «Элм», 2012; 520 с.

► И.Х.Алекперов. К изучению фауны инфузорий планктона Джейранбатанского водохранилища. / Алиев А. // I съезд Всесоюзного об-ва протозоологов. Баку, Элм, 1971, с.11.

► И.Х.Алекперов. К изучению фауны планктонных инфузорий Мингечаурского и Варваринского водохранилищ. Тез.научн. конф. АН Азерб. ССР, «Элм», 1974

► И.Х.Алекперов. Новый род инфузорий Bakuella gen.nov. (отряд Hipotrichida) из Каспийского моря и Джейранбатанского водохранилища. / Агамалиев Ф. // Зоол.Ж-л, 1976, №1, с. 128-131,Москва.

► И.Х.Алекперов. Экологические особенности планктонных инфузорий Мингечаурского и Варваринского водохранилищ. 2 съезд Всесоюз.об-ва протозоологов. Киев. Наукова думка, 1976, с. 19.

► И.Х.Алекперов. Сезонная динамика видового состава, численности и биомассы планктонных инфузорий Джейранбатанского водохранилища. Изв. АН Азерб. ССР, сер.биол.наук, 1979, №4, с.81-84, Баку.

► Ələkbərov İ. Sərbəstyaçayan infuzorların atlası (Kinetofragminophora, Colpodea, Polyhymenophora). 2005, “Borçali”, Baku 310 s.

► Ələkbərov İ. Azərbaycanın sərbəstyaşayan infuzorları. 2012, “Elm” Bakı, 520s.

► Ələkbərov İ., Sneqovaya N., Tahirova E. Azərbaycanın sərbərstyaşayan infuzor və çanaqlı amöblərinin kadastrı. 2017, “KMK”, Moskva, 127

Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü: Beynəlxalq Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü, 2 yerli və 5 xarici elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji Fəaliyyəti:
Təltif və Mükafatları: AMEA-nın 2 fəxri fərmanları
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə
  Vəzifəsi: Protozoologiya laboratoriyasının müdiri
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 510-97-02

Mobil Telefon: (+994 50) 324 18 47

Ev Telefonu: (+994 12) 452 50 23

Faks:  

Elektron Poçtu:

• i_alekperov@yahoo.com