Reyhan Şöhlət qızı İbrahimova
Böyük Elmi İşçi
 
 
 
 
 
 
  Anadan Olduğu Yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
  Təvəllüdü: 12.07.1954
  Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi: Bakı Dövlət Universiteti
  Elmi Dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
  Elmi Rütbəsi:  
  Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:  
İxtisas Şifri: 2429.01
İxtisasın Adı: Parazitologiya
Mövzunun Adı: Azərbaycanda ev pişiklərinin helmint faunası və onun ekoloji, epidemioloji, epizootoloji cəhətdən xarakterizə edilməsi
  Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 46
Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı:  
Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı: 11
  Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:  
  Kadr Hazırlığı:  
Fəlsəfə Doktorlarının Sayı:  
  Əsas Elmi Nailiyyətləri:

 Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların helmint faunası tam kompleks şəkildə öyrənilmiş və Azərbaycan faunası üçün 17 yeni növ aşkar edilmişdir.Helmint faunanın formalaşmasına və helmintlərin müxtəlif landşaftlar üzrə yayılmasına təsir edən botik, abiotik və sosial amillər müəyyən edilmişdir.İlk dəfə olaraq aralıq sahiblərinin helmintlərin inkişafında, insan və heyvanlar arasında yayılmasında, yeni ocaqlıqların yaranması və saxlanmasında mühüm rolu müəyyən edilmişdir. Heyvanın helmintlərinin növ tərkibinə qidalanma sahələrinin və trofik amillərin birbaşa təsiri müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq Azərbaycan şəraitində başlıca helmintoz törədcilərinin 7 yeni təbii və sinantrop ocaqlıqları aşkar edilmişdr. İlk dəfə olaraq, 12 növ helmintin gövşəyən ev heyvanları və insanlar üçün mühüm epizootoloji və epidemioloji əhəmiyyət kəsb etdiyi müəyyən edilmişdir.

   Elmi Əsərlərinin Adları:

► M.Ş.Yolçuyev, R.Ş.İbrahmova Azərbaycanda enli lentcə qurdun Diphyllobothrium latum Lühe ilk dəfə ev pişiyində tapılması. Az SSR EA-nın Xəbərləri, 1993, N 1-3, səh.41-44.

 

► R.Ş.İbrahimova Bakı şəhərində ev pişiklərinin helmintlərinin epizootoloji və epidemioloji vəziy-yətinin qiymətləndirilməsi. K.İ.Skryabinin 130 illiyinə həsr olunmuş “Su və quru paraztlərin ekologiyası və biomüxtəlifliyi” beynəlxalq elmi konf. Moskva, 2008, səh.139-141.

 

► Q.H.Fətəliyev, M.Ş.Yolçuyev, R.Ş.İbrahimova Şirvanda vəhşi və əhli ətyeyən heyvanların başlıca helmintoz törədicilərinin təbii və sinantrop ocaqlıqları. AMEA-nın Xəbərləri, cild 66, Elm 2011, səh. 230-233.

  Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:  
  Pedaqoji Fəaliyyəti: 23
  Digər Fəaliyyəti: AMEA Zoologya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarın katibi
  Təltif və Mükafatları: Fəxri Fərman
  Əsas İş Yeri və Ünvanı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu,Az1073. Bakı şəh. kecid 1128, məh.504
  Vəzifəsi: Böyük elmi işçi
  Telefon:

Xidməti Telefon: (+994 12) 539-73-71

Mobil Telefon: (+994 50) 775-06-09

Ev Telefonu: (+994 12) 432-10-79

Faks:  
  Elektron Poçtu: reyhan@zoology.science.az