Həsənova Jalə Vasif qızı

Adı, Soyadı

Jalə Həsənova

Anadanolduğuyer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

 13.11.63

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti, biologiya fakultəsi

Elmi dərəcəsi

b.ü.f.d.

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik(PhD) dissertasiyasınınmövzusu:

 

ixtisasşifri

ixtisasınadı

- mövzununadı

 

2429.01

parazitologiya

Abşeronda ev quşlarinin təkhüceyrəli (Protozoa, Apicomplexa) parazitləri

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumisayı

- xaricdə çıxmışelmi əsərlərininsayı

- beynəlxalqbazalardareferatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı

31

13

Müəlliflikşəhadətnamələrinin və patentlərinsayı

 

Kadrhazırlığı:    

fəlsəfə doktorlarınınsayı

 

Əsaselminailiyyətləri

Azərbaycanın 8 rayonunda ev quşlarının – qaz (Anser anser domesticus), hind toyuğu (Meleagridis dallopavano), ördək (Anas platyrhynchos domesticus) və Coturnix cinsinin bildir­çin­lərinin koksidiofaunasının növ tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Ev quşlarında 19 növ koksidi müəyyən olunmuşdur ki, bu pa­razitlərin 13 növü Azərbaycanda ilk dəfə tapılmışdır. Onlardan 5-i cinsə qədər təyin olunmuşdur.

İlk dəfə olaraq Coturnix cinsindən olan bildirçinlərdə parazitlik edən E.bateri oosistalarının patoqen təsiri, onların sağ qalma və normal inkişafının temperatur sərhədləri müəyyən olun­muş­dur. E.baterioosistalarının zülal tərkibi, qlutamatde­hid­ro­genaza, aspar­tat- və alaninaminotransferaza fermentlərinin aktiv­liyi öyrənilmişdir.

Elmiəsərlərininadları

Eksperimental eimerioz (Eimeria tenella) zamani cücələrin bəzi orqanlarinda alt və ast fermentlərinin aktivliyi ilə qlutamin və asparagin turşularinin miqdari arasinda korrelyasiya əlaqələri

29.Смешанные инвазии цыплят и перепелов  в птицехозяйствах Абшеронского района-2017

30.Dynamics of proteolytic activity of trematodes in livers of sheeps and cows of Guba – Gusar  zone of Azerbaijan.-2017

31.Blood parasites in Galliformes from the some districts of Absheron region.-2017

 

Respublika, beynəlxalqvəxariciölkələrinelmiqurumlarındaüzvlüyü

 

Pedaqojifəaliyyəti

 

Digərfəaliyyəti

 

Təltifvəmükafatları

 

Əsasiş yerivə ünvanı

AMEA Zoologiya institutu, Bakı, AZE1073, keçid 1128, məhəllə 504.

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidmətitel.

 

Mobiltel.

0502402885

Evtel.

5393966

Faks

 

Elektronpoçtu

has_jal@mail.ru